Drukāt
26.03.2015
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā - Informatīvais ziņojums „Zemes politikas pamatnostādņu 2008.-2014.gadam gala ietekmes novērtējums”

1.       

Dokumenta veids

Politikas plānošanas dokuments

2.       

Dokumenta nosaukums

Informatīvais ziņojums „Zemes politikas pamatnostādņu 2008.-2014.gadam gala ietekmes novērtējums”

 

3.       

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika

4.       

Dokumenta mērķgrupas

Nav nosakāma

5.       

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Informatīvais ziņojums sniedz pārskatu par zemes politikas pamatnostādnēs plānoto uzdevumu izpildi un sasniegtajiem politikas rezultātiem, un rezultatīvajiem rādītājiem.

6.       

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināts VSS – 02.04.2015.

7.       

Dokumenti

Pielikumā – informatīvā ziņojuma projekts.

8.       

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.6.apakšpunktam sniedzot iebildumus un priekšlikumus lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā lēmuma pieņemšanas procesā.

9.       

Pieteikšanās līdzdalībai

Iebildumus un priekšlikumus aicinām sniegt no 02.04.2015. līdz 16.04.2015., nosūtot tos 11.punktā minētajai atbildīgajai amatpersonai uz e-pastu vai izsakot mutiski pa norādīto tālruni.

10.   

Cita informācija

Nav.

11.   

Atbildīgā amatpersona

Ilze Cahrausa, VARAM Telpiskās plānošanas departamenta Zemes politikas nodaļas vecākā referente, tel.66016520, ilze.cahrausa@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 30.05.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/