Drukāt
22.11.2012
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā - Ministru kabineta noteikumu projekts „Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība”

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ministrijas, valsts institūcijas, medicīnas iestādes, nevalstiskās organizācijas, zinātnes un izglītības iestādes u.c.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekts sagatavots, lai aktualizētu Ministru kabineta 2001.gada 23.oktobra noteikumos Nr.454 „Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība”, kuri izdoti saskaņā ar likuma „Par radiācijas drošību un kodoldrošību” 13.panta ceturto daļu, noteiktās prasības darbinieku, kuri veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, saņemtā jonizējošā starojuma kontrolei un uzskaitei.

Konstatēts, ka nepieciešams aktualizēt noteikumos noteiktās prasības darba vietas monitoringam un darbinieku saņemto dozu mērījumiem (individuālajam monitoringam), tai skaitā precizēt individuālā monitoringa veikšanas regularitāti un iekļaut prasības attiecībā uz darba vietas monitoringa veicējiem, kā arī tā regularitāti. Tāpat jāprecizē informācija, kas ir iekļaujama darbinieku individuālo jonizējošā starojuma dozu uzskaites grāmatiņā un tā informācija, ko Valsts Vides dienesta Radiācijas drošības centrs iekļauj datu bāzē par darbinieku saņemto apstarojumu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Normatīvā akta projekta izsludināšana plānota 2012.gada 8.novembrī Valsts sekretāru sanāksmē.

Atbilstoši Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma (Euratom līgums) 33.pantam noteikumu projektu plānots saskaņot ar Eiropas Komisiju (3 mēnešu saskaņošanas termiņš).

7.

Dokumenti

/lat/likumdosana/normativo_aktu_projekti/?doc=12002

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji aicināti izteikt priekšlikumus par normatīvā akta projektu sūtot informāciju uz e-pastu: pasts@varam.gov.lv vai jolanta.malnace@varam.gov.lv

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

 -

10.

Cita informācija

 -

11.

Atbildīgā amatpersona

Jolanta Malnace, t.67026591 (jolanta.malnace@varam.gov.lv)

12.

Izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē datums un VSS-Nr.

Noteikumu projekts izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2012.gada 8.novembrī (VSS-1134).

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 27.02.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/