Drukāt
02.04.2015
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā - Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts – Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Elektroniskās pārvaldes politikas jomā, nozare valsts informācijas sistēmu attīstība

4.

Dokumenta mērķgrupas

 Dokumenta izvērtēšanā var piedalīties visi ieinteresētie sabiedrības pārstāvji

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru Kabineta noteikumu izstrādes mērķis ir, lai pilnveidotu elektroniskās pārvaldes sadarbību starp sistēmu pārziņiem un turētājiem valsts informācijas sistēmu savietotāja izmantošanas jomā.   Ministru Kabineta noteikumu izstrādes pamatojums ir noteikts ar Valsts informācijas sistēmu likuma 17. panta sesto daļu, tajā tiek noteikta - Kārtību, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot valsts informācijas sistēmu savietotāju, kā arī izveido, attīsta un likvidē valsts informācijas sistēmu savietotāju, nosaka Ministru kabinets.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu Ministru kabinetā plānots iesniegt 29.05.2015

7.

Dokumenti

-

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

 Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par noteikumu projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Pieteikties līdzdalībai var sākot no 06.04.2015. Iebildumus un priekšlikumus par noteikumu projektu lūdzam atsūtīt Elektroniskās pārvaldes departamenta Valsts informācijas sistēmu nodaļas biznesa procesu analītiķim Vitālijam Ķeņģim elektroniski uz e-pasta adresi vitalijs.kengis@varam.gov.lv tel. uzziņām 66016528 vai vecākajam konsultantam Kasparam Jansonam e-pasta adresi kaspars.jansons@varam.gov.lv tel. 66016528

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Vitālijs Ķeņģis: vitalijs.kengis@varam.gov.lv tel. 66016528

Kaspars Jansons: kaspars.jansons@varam.gov.lv tel. 66016567

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 26.05.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/