Drukāt
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā - informatīvais ziņojums „Par Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izmantošanu valsts pārvaldē”

1.

Dokumenta veids

Informatīvais ziņojums

2.

Dokumenta nosaukums

„Par Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izmantošanu valsts pārvaldē”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Valsts un pašvaldību iestādes un institūcijas

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

MK 2014.gada 4.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 29.§) 2.punkts nosaka VARAM sagatavot un iesniegt MK informatīvo ziņojumu par dokumentu integrācijas vides (DIV) darbību, funkcionalitāti, tehnisko un programmisko nodrošinājumu, un priekšlikumus DIV visaptverošai ieviešanai valsts pārvaldē. Ziņojumā plānots ietvert šādas sadaļas:

1.                Esošā situācija publiskās pārvaldes dokumentu apritē;

2.                Projekta „Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide" mērķi, īstenošana, rezultāti un ieguvumi;

3.                Turpmākā DIV risinājuma izmantošana publiskajā pārvaldē:

Būtu nepieciešams noteikt obligātu DIV lietošanu starp iestādēm, kas sniegs publiskajai pārvaldei, iedzīvotājiem un komersantiem būtiskus ieguvumus, tai skaitā:

1) nodrošinās drošāku un efektīvāku saziņu starp iestādēm, tai skaitā, elektronisko dokumentu un datu drošību, iespēju kontrolēt dokumenta aprites statusu, sūtītāja un saņēmēja identifikāciju, dažādu dokumentu veidu pārsūtīšanu, dokumentu aprites automatizācijas iespējas, garantēs dokumentu piegādi oficiālajā e-adresē;

2) DIV nodrošinās drošu elektronisko vidi oficiālās e-adreses izmantošanai un informācijas apritei starp iestādēm un starp iestādēm un personām (Oficiālās e-adreses likums liks e-adresi valsts un pašvaldību iestādēm izmantot obligāti saziņā no 01.01.2017. VARAM jau tagad aicina pakāpeniski ieviest.);

3) sekmēs Valdības rīcības plāna (MK 2014.gada 16.februāra rīkojums Nr. 78) sadaļas „Valsts pārvalde un valsts aktīvu pārvaldība” 27.4.aktivitātes uzdevuma „Ieviest risinājumu bezpapīra dokumentu apritei  publiskajā pārvaldē un starp publisko pārvaldi un fiziskām un juridiskām privātpersonām, lai uzlabotu IKT pārvaldību un pilnveidotu publisko pakalpojumu sistēmu” izpildi un mērķa (3 gados jāpanāk 90% bezpapīra dokumentu aprite publiskajā pārvaldē) sasniegšanu.

4.                DIV risinājuma ieviešanas izmaksas

DIV projekta ietvaros ir izstrādātas 11 saskarnes ar valsts un pašvaldību iestāžu biežāk izmantojamām lietvedības un dokumentu vadības sistēmās (DVS), kuras var bez maksas izmantot visas publiskās pārvaldes iestādes. Ja iestāde izmanto DVS, kurai jau ar DIV ir izstrādāta bezmaksas saskarne, tad izmaksas būs tikai par saskarnes konfigurēšanu. Iestādes, kurām nav DVS, var izvēlēties pieslēgties DIV arī izmantojot WebDarba vietu. Tiek izvērtētas iespējas izmaksas vismaz daļēji segt, izmantojot ERAF finansējumu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ziņojuma projekta izsludināšana Valsts sekretāru sanāksmē 2015.gada 16.aprīlī, saskaņošana un iesniegšana izskatīšanai MK sēdē līdz 2015.gada 10.jūnijam.

7.

Dokumenti

Ziņojuma projekts.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var rakstiski sniegt viedokli par ziņojumu tā izstrādes stadijā, tai skaitā, sagatavojot atzinumu par Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto ziņojuma projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli un atzinumu sabiedrības pārstāvji var nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi aigars.stirna@varam.gov.lv vai pasta adresi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM), Peldu ielā 25, Rīga, LV-1494, Aigaram Stirnam, Publisko pakalpojumu departamenta Elektronisko pakalpojumu nodaļas vecākajam konsultantam.

10.

Cita informācija

Ziņojumam tiks pievienots MK protokollēmuma projekts.

11.

Atbildīgā amatpersona

Aigars Stirna, tel.66016542, aigars.stirna@varam.gov.lv.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 26.05.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/