Drukāt
07.04.2015
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā - Ministru kabineta noteikumu projekts ”Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība””

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts

”Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

1)      5 videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekotāji, kam ir tiesības saviem līgumpartneriem piešķirt atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm;

2)      900 dabas resursu nodokļa maksātāji, kuri laiž tirgū baterijas un akumulatorus;

3)      5 bīstamo atkritumu apsaimniekošanas komersanti, kuri veic pārnēsājamo bateriju un akumulatoru atkritumu pārvadājumus, lai minētos atkritumus nogādātu pārstrādei citās Eiropas Savienības valstīs, tā kā Latvijā nav pārstrādes iekārtu šādu atkritumu pārstrādei.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts ir nepieciešams, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 20.novembra Direktīvas 2013/56/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem attiecībā uz tādu kadmiju saturošu pārnēsājamu bateriju un akumulatoru laišanu tirgū, kurus paredzēts izmantot bezvada elektriskajos instrumentos, kā arī attiecībā uz podziņelementu ar nelielu dzīvsudraba saturu laišanu tirgū un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2009/603/EK transponēšanu līdz 2015.gada 1.jūlijam.

Noteikumu projekts paredz izdarīt šādus grozījumus Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība”:

1)   Precizēt, ka bateriju un akumulatoru atkritumu  pārstrādes apjomu nosaka atbilstoši Eiropas Komisijas 2012.gada 11.jūnija regulai Nr.493/2012, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/66/EK paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz bateriju un akumulatoru atkritumu pārstrādes procesu pārstrādes mērķlielumu aprēķināšanu;

2)   Precizēt bateriju un akumulatoru ražotāju vai bateriju un akumulatoru atkritumu apsaimniekotāju ziņojumu par Latvijas tirgū laisto bateriju un akumulatoru pārdošanas apjomiem un par Latvijā savākto bateriju un akumulatoru atkritumu apjomiem un par to pārstrādi iesniegšanas biežumu un termiņu;

3)   Precizēt kārtību, kādā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija vai tās pilnvarota institūcija apkopo informāciju par Latvijas tirgū laisto bateriju un akumulatoru pārdošanas apjomiem un par Latvijā savākto bateriju un akumulatoru atkritumu apjomiem un par to pārstrādi;

4)   Precizēt bateriju un akumulatoru klasifikāciju, ņemto vērā bateriju un akumulatoru ķīmisko sastāvu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē: 23.04.2015.

Plānots iesniegt  Ministru kabinetā: 2015.gada jūnijs. 

7.

Dokumenti

Pievieno visas uz dokumentu attiecināmās datnes elektroniskā formā (attīstības plānošanas dokuments, tiesību akts un tā anotācija, citi dokumenti, kas sniedz papildu informāciju, piemēram, pētījumi)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Plānots izmantot Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.41 punktā noteiktajā veidā - rakstiski sniedzot viedokli par attīstības plānošanas dokumentu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Lūdzu sniegt rakstisku viedokli līdz 2015.gada 23.aprīlim

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Vides aizsardzības departamenta Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vecākā referente I.Doniņa, tālr:67026515, e-pasts: ilze.donina@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 02.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/