Drukāt
10.04.2015
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā - Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas”

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Vietējās pašvaldības, kurām tiek pārskaitīti nodokļa ieņēmumi par dabas resursu ieguvi, vides piesārņošanu un zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošanu.

Iepakotāji un iepakojuma apsaimniekotāji (Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija uz šo brīdi ir noslēgusi līgumus ar pieciem apsaimniekotājiem un trijiem nodokļu maksātājiem, kas izveidojuši paši savas izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmas).

Dabas resursu nodokļa maksātāji par videi kaitīgām precēm un videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekotāji (Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija uz šo brīdi ir noslēgusi līgumus ar pieciem videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekotājiem, kam ir tiesības saviem līgumpartneriem piešķirt atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas par noteikumu projektā minētajām videi kaitīgām precēm).

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis ir uzlabot nodokļa   administrēšanu, nodrošinot precīzu un savlaicīgu nodokļa novirzīšanu vietējo pašvaldību budžetos, kā arī papildināt ozona slāni noārdošo vielu sarakstu un attiecīgi precizēt  nodokļa likmes par videi kaitīgām precēm.

Tā kā MK noteikumu Nr.404 76.punktā noteiktā nodokļa likme par iepakojumu, kuram atbilstoši vides aizsardzības normatīvajiem aktiem nav jāveic izlietotā iepakojuma pārstrāde un reģenerācija, neatbilst Dabas resursu nodokļa likuma 24.panta ceturtajā daļā noteiktajai nodokļa likmei, nepieciešams veikt attiecīgu grozījumu minētajā noteikumu punktā.

Tā kā MK noteikumu Nr.404 7.pielikuma 3.punktā ietvertais ozona slāni noārdošo vielu saraksts ir nepilnīgs, nepieciešams papildināt to atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1005/2009 par ozona slāni noārdošām vielām 1.pielikumam, pievienojot vielu formulām attiecīgus vielu apzīmējumus, kā arī nepieciešams precizēt atsevišķas nodokļa likmes atbilstoši Dabas resursu nodokļa likuma 6.pielikuma 3.punktā un Regulā (EK) 1005/2009 noteiktajam.

Papildus ir nepieciešams precizēt MK noteikumu Nr.404 1.pielikumu, lai nodrošinātu tā atbilstību Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam un MK 2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.315 „Noteikumi par Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru”.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projekts 30.04.2015. izsludināts VSS (Nr. 17, 31.§ VSS-466)

28.07.2015. apstiprināts MK sēdē (noteikumi Nr. 421, prot. Nr. 36  44. §)

7.

Dokumenti

Datne: VARAMNot_310315_drnapr.doc; VARAMAnot_310315_drnapr.doc;

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Iesniegt ministrijai priekšlikumus rakstiskā veidā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

-

10.

Cita informācija

-

11.

Atbildīgā amatpersona

Tatjana Alekse, tālr.67026479, e-pats: tatjana.alekse@varam.gov.lv

12.

Izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē datums un VSS-Nr.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 01.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/