Drukāt
21.04.2015
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā - likumprojekts par Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu, kas īstenojamas Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros, vadību

Projekta izstrādes nepieciešamība (risināmā problēma)

Pamatojoties uz Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2015.gada 28.novembra rīkojuma Nr.45 „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.novembra rīkojumā Nr.561 "Par uzdevumiem Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" 2014.-2020.gada plānošanas periodam vadības, uzraudzības un kontroles sistēmas ieviešanai"” (turpmāk – MK rīkojums Nr.561) 2.1.1 apakšpunktā doto uzdevumu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) ir sagatavojusi likumprojektu par Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu, kas īstenojamas Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros, vadību.

 

Projekta satura galvenie virzieni

Likuma mērķis ir noteikt Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu, kas īstenojamas Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros, efektīvu, caurskatāmu un pareizas finanšu vadības principiem atbilstošu vadību Latvijā, ciktāl to nenosaka tieši piemērojamie Eiropas Savienības tiesību akti.

 

Likums nosaka šādu programmu vadību:

-        Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programma;

-        Latvijas – Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma.

Citi risinājuma varianti, ja tādi pastāv

-

Atbildīgā amatpersona par projektu

 

Attīstības instrumentu departamenta direktore Iruma Kravale

Struktūrvienības un padotības iestādes, ar kurām projekts jāsaskaņo

Juridiskais departaments

Finansiālā ietekme uz valsts budžetu

Likumprojekta finansiāla ietekme ir nosakāma indikatīvi, ņemot vērā ETS programmu starptautisko raksturu un konkurenci piesaistīt finansējumu konkrētās valsts teritorijai. Programmu budžeti tiek veidoti no iesaistīto dalībvalstu Eiropas Reģionālās attīstības fonda daļas ieguldījuma un Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta daļas ieguldījuma, kas turpmāk atklāto konkursu ietvaros tiek piešķirts atbalstāmajiem sadarbības projektiem pamatojoties uz vērtēšanas rezultātiem, neatkarīgi no finansējuma saņēmēju piederības kādai valstij. Līdz ar to, finansiālā ietekme uz valsts un pašvaldību budžetiem ir atkarīgā no Latvijas finansējumu saņēmēju aktivitātes un spējas piesaistīt ETS programmu finansējumu Latvijas teritorijai, sagatavojot konkurētspējīgus projektu pieteikumus, un Likumprojekta izstrādes brīdī tā nav nosakāma.

 

2014.-2020.gada plānošanas periodā ETS mērķim piešķirtais finansējums Latvijai no Eiropas Komisijas sastāda 93,6 miljonu eiro. No šīs summas pārrobežu sadarbības programmu ar trešajām valstīm (Baltkrieviju un Krieviju) īstenošanai atvēlēti 26, 1 miljoni euro.  

Informācija par riskiem, kas saistīti ar projekta virzību

-           

Projekta virzības kalendārais plāns

Plānots izsludināt VSS: 14.05.2015.

                                               

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 26.05.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/