Drukāt
05.05.2015
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā - Par valsts nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts

2.

Dokumenta nosaukums

Par valsts nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika (Valsts īpašumu pārvaldība)

4.

Dokumenta mērķgrupas

Pašvaldības iedzīvotāji

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta rīkojuma projekts ir izstrādāts ar mērķi nodot bez atlīdzības Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā valsts īpašuma objektu, lai veicinātu Ķemeru kūrorta atjaunošanu, attīstību un vides sakopšanu, kā arī pašvaldības autonomās funkcijas veikšanai–  nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt VSS-  14.05.2015.

7.

Dokumenti

Pielikumā Ministru kabineta rīkojuma projekts un tā anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.punktam sniedzot iebildumus un priekšlikumus lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā lēmuma pieņemšanas procesā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Iebildumus un priekšlikumus  aicinām sniegt līdz 20. maijam, nosūtot tos 11. punktā minētajai atbildīgajai amatpersonai uz e-pastu.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Mārīte Priede, VARAM Nodrošinājuma departamenta vecākā eksperte , marite.priede@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 30.05.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/