Drukāt
06.05.2015
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā - Ministru kabineta noteikumu projekts „Par Engures novada un Tukuma novada robežu grozīšanu”

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „Par Engures novada un Tukuma novada robežu grozīšanu”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika, Engures novads, Tukuma novads

4.

Dokumenta mērķgrupas

Engures novada un Tukuma novada iedzīvotāji

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekts sagatavots izpildot Ministru prezidentes 2014.gada 31.oktobra rezolūciju Nr.90/TA-2502, kura uzdod VARAM pēc likumprojekta „Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā” spēkā stāšanās sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā nepieciešamos Ministru kabineta tiesību akta projektus Engures novada un Tukuma novada robežu grozīšanas nodrošināšanai.

  Ministru kabineta noteikumu projekts nosaka, ka tiek grozītas Engures novada un Tukuma novada robežas, pievienojot Tukuma novadam divas Engures novada zemes vienības. Administratīvo teritoriju robežu grozījumu rezultātā Engures novada teritorija1,5 ha platībā tiks iekļauta Tukuma novadā. Minētie robežu grozījumi nepieciešami, lai apvienotu vienā administratīvā teritorijā (Tukuma novadā) blakus esošus zemes vienības, uz kurām izvietotas akciju sabiedrībai „Komforts” ražošanas ēkas un kuras izvietotas gan Tukuma novadā, gan Engures novadā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē: 14.05.2015.

Iesniegt Ministru kabinetā: 19.06.2015.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts, anotācija, Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts, Engures novada pašvaldības domes un Tukuma novada pašvaldības domes lēmumi par novada robežu  grozīšanu.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Piedaloties pašvaldību organizētajā publiskajā apspriešanā, sniedzot viedokli Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvji aicināti sniegt viedokli attiecībā uz normatīvā akta projektu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2015.gada 1.jūnijan.

Kontaktinformācija:

A.Pīlēģis - Pašvaldību departamenta Pašvaldību sistēmas attīstības nodaļas vecākais konsultants, tālr.: 66016530,

arvids.pilegis@varam.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

A.Pīlēģis - Pašvaldību departamenta Pašvaldību sistēmas attīstības nodaļas vecākais konsultants, tālr.: 66016530,

arvids.pilegis@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 30.05.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/