Drukāt
15.05.2015
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā – Ķemeru nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts – Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ķemeru nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides aizsardzība

4.

Dokumenta mērķgrupas

 Dokumenta izvērtēšanā var piedalīties visi ieinteresētie sabiedrības pārstāvji

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Pieņemot noteikumu projektu, nacionālā parka aizsardzību un izmantošanu regulēs vieni Ministru kabineta noteikumi, kuros tiek apvienotas normas no Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārīgie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” un Ministru kabineta 2002.gada 22.jūnija noteikumiem Nr.236 „Ķemeru nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, kā arī precizētas normas saistībā ar izmaiņām Ķemeru nacionālā parka likumā un jaunākajiem grozījumiem citu nozaru normatīvajos aktos. Noteikumu projekts kopumā nodrošinās labāku nacionālā parka dabas vērtību aizsardzību un izveidošanas mērķu sasniegšanu, tai skaitā arī īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzību, kuru dēļ šī teritorija ir noteikta kā Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorija – Natura 2000.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu Ministru kabinetā plānots iesniegt 07.11.2015.

7.

Dokumenti

-

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

 Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par noteikumu projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Pieteikties līdzdalībai var sākot no 15.05.2015. Iebildumus un priekšlikumus par noteikumu projektu lūdzam atsūtīt Dabas aizsardzības  departamenta aizsargājamo teritoriju nodaļas vecākajai referentei Ivitai Ozoliņai elektroniski uz e-pasta adresi ivita.ozolina@varam.gov.lv  tel. uzziņām 67026587.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Ivita Ozoliņa ivita.ozolina@varam.gov.lv, 67026587

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 03.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/