Drukāt
18.05.2015
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā – Ministru kabineta noteikumu projekts „Par Beverīnas novada un Valmieras pilsētas robežu grozīšanu”

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „Par Beverīnas novada un Valmieras pilsētas robežu grozīšanu”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika, Beverīnas novads, Valmieras pilsēta

4.

Dokumenta mērķgrupas

Beverīnas novada un Valmieras pilsētas iedzīvotāji

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

  Ministru kabineta noteikumu projekts nosaka, ka tiek grozītas Valmieras pilsētas un Beverīnas novada robežas, pievienojot Valmieras pilsētai 7 Beverīnas novada zemes vienības. Administratīvo teritoriju robežu grozījumu rezultātā Beverīnas novada teritorija118 ha platībā tiks iekļauta Valmieras pilsētas teritorijā. Minētie robežas grozījumi tiks veikti, lai paplašinātu Valmieras pilsētas teritoriju un dotu iespēju pilsētas pašvaldībai sagatavot daļu no pievienotās teritoriju rūpnieciskajai apbūvei, tas ir atbilstoši pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos paredzētajam veidotu Vidzemes industriālo parku.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē: 21.05.2015., VSS-Nr. 563.

Iesniegt Ministru kabinetā: 22.06.2015.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts, anotācija, Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts,  Beverīnas novada pašvaldības un Valmieras pilsētas pašvaldības domes lēmumi par novada robežu  grozīšanu.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Piedaloties pašvaldību organizētajā publiskajā apspriešanā, sniedzot viedokli Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvji aicināti sniegt viedokli attiecībā uz normatīvā akta projektu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2015.gada 8.jūnijam.

Kontaktinformācija:

A.Pīlēģis - Pašvaldību departamenta Pašvaldību sistēmas attīstības nodaļas vecākais konsultants, tālr.: 66016530,

arvids.pilegis@varam.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

A.Pīlēģis - Pašvaldību departamenta Pašvaldību sistēmas attīstības nodaļas vecākais konsultants, tālr.: 66016530,

arvids.pilegis@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 30.05.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/