Drukāt
Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 06.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/merkdotacijas_pasvaldibu_pasakumiem/