Drukāt
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā - Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 19.marta noteikumos Nr.154 „Noteikumi par republikas pilsētu un novadu administratīvo teritoriju robežu aprakstu apstiprināšanu””

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 19.marta noteikumos Nr.154 „Noteikumi par republikas pilsētu un novadu administratīvo teritoriju robežu aprakstu apstiprināšanu”” 

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika, Beverīnas novads, Valmieras pilsēta, Engures novads un Tukuma novads.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Beverīnas novada un Valmieras pilsētas, Engures novada un Tukuma novada iedzīvotāji.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

  Saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes, Beverīnas novada pašvaldības domes, Engures novada pašvaldības domes un Tukuma novada pašvaldības domes lēmumiem Ministru kabineta 2013.gada 19.marta noteikumu Nr.154 „Noteikumi par republikas pilsētu un novadu administratīvo teritoriju robežu aprakstu apstiprināšanu” 8.,26.,38. un 108.pielikums tiek izteikts jaunā redakcijā. Līdz ar to tiek grozīta minēto pašvaldību administratīvā robeža atbilstoši pašvaldību domes lēmumiem.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē: 18.06.2015.

Iesniegt Ministru kabinetā: 17.07.2015.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts, anotācija,   Beverīnas novada pašvaldības, Valmieras pilsētas pašvaldības, Engures novada pašvaldības un Tukuma novada pašvaldības domes lēmumi par administratīvo robežu grozīšanu.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Piedaloties pašvaldību organizētajā publiskajā apspriešanā, sniedzot viedokli Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvji aicināti sniegt viedokli attiecībā uz normatīvā akta projektu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2015.gada 26.jūnijam.

Kontaktinformācija:

A.Pīlēģis - Pašvaldību departamenta Pašvaldību sistēmas attīstības nodaļas vecākais konsultants, tālr.: 66016530,

arvids.pilegis@varam.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

A.Pīlēģis - Pašvaldību departamenta Pašvaldību sistēmas attīstības nodaļas vecākais konsultants, tālr.: 66016530,

arvids.pilegis@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 30.05.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/