Drukāt
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā - Ministru kabineta rīkojuma projekts ”Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma „Strautiņi”, Vīpes pagastā, Krustpils novadā, nodošanu Krustpils novada pašvaldības īpašumā”

1.       

Dokumenta veids

Tiesību akts

2.       

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta rīkojuma projektu ”Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma „Strautiņi”, Vīpes pagastā, Krustpils novadā, nodošanu Krustpils novada pašvaldības īpašumā”

3.       

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika

4.       

Dokumenta mērķgrupas

Pašvaldības iedzīvotāji

5.       

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta rīkojuma projekts paredz izmantot pirmtiesības uz bezmantinieka mantu – nekustamo īpašumu „Strautiņi” Vīpes pagastā, Krustpils novadā un nodot to Krustpils novada pašvaldības īpašumā, lai īstenotu pašvaldībai noteikto funkciju – nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību.

6.       

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināts VSS – 09.07.2015.

7.       

Dokumenti

Pielikumā – Ministru kabineta rīkojuma projekts un tā anotācija.

8.       

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.6.apakšpunktam sniedzot iebildumus un priekšlikumus lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā lēmuma pieņemšanas procesā.

9.       

Pieteikšanās līdzdalībai

Iebildumus un priekšlikumus aicinām sniegt no 09.07.2015. līdz 23.07.2015., nosūtot tos 11.punktā minētajai atbildīgajai amatpersonai uz e-pastu vai izsakot mutiski pa norādīto tālruni.

10.   

Cita informācija

Nav.

11.   

Atbildīgā amatpersona

Ilze Cahrausa, VARAM Telpiskās plānošanas departamenta Zemes politikas nodaļas vecākā referente, tālr. 66016520, ilze.cahrausa@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 02.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/