Drukāt
12.02.2016
Interreg Europe programmas Uzraudzības komiteja atlasa 10 projektus ar Latvijas partneru dalību

2016. gada 9. un 10. februārī Utrehtā, Nīderlandē starpreģionu sadarbības programmas INTERREG EUROPE 2014. - 2020. gadam (turpmāk – programma) Uzraudzības komiteja atlasīja 64 projektus finansējuma piešķiršanai 1.projektu konkursā, tai skaitā 10 projektus ar Latvijas partneru dalību.

Pojekti tiks finansēti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem, Norvēģijas nacionālā finansējuma un Šveices nacionālā finansējuma reģionālās attīstības politiku un programmu sekmēšanai, galvenokārt darbības programmās „Investīcijas izaugsmē un nodarbinātībā” un Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa programmās.

Politiku apguve, pieredzes apmaiņa un labās prakses integrācija reģionālās attīstības politikās un programmās tiks veikta tādās jomās kā inovācijas, mazo un vidējo komersantu konkurētspēja, ekonomika ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, apkārtējā vide un efektīva resursu izmantošana.

Informācija par apstiprinātajiem projektiem ar Latvijas partneru dalību:

1.Prioritāte „Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas”

CLUSTERS3

Ekonomikas ministrija

Projekta mērķis ir izstrādāt ieteikumus klasteru politikas uzlabošanai, lai veicinātu mazo un vidējo komersantu konkurētspēju un stiprinātu klasteru lomu viedās specializācijas stratēģijas ieviešanā.

RATIO

Vidzemes plānošanas reģions

Projekta mērķis ir uzlabot reģionālo politiku un darbības programmas mazo un vidējo komersantu inovācijas atbalstam.

SUPER

Vidzemes plānošanas reģions

Projekta mērķis ir attīstīt videi draudzīgas uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta sistēmas.

2.Prioritāte „Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja”

Destionation SMEs

Vidzemes plānošanas reģions

Projekta mērķis ir sekmēt politiku, kas vērsta uz mazo un vidējo komersantu konkurētspējas atbalstu tūrisma jomā, attīstot tūrisma galamērķu pārvaldību.

INNOGROW

Zemgales plānošanas reģions

Projekta mērķis ir ieviest reģionālās politikas nostādnes mazo un vidējo komersantu lauku teritorijās konkurētspējas attīstībai, integrējot jaunu produktu tehnoloģijas un biznesa modeļus inovatīvu produktu attīstībai.

SKILLS+

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Projekta mērķis ir veicināt mazo un vidējo komersantu konkurētspēju lauku teritorijās, izmantojot un attīstot  IKT prasmes ikdienas darbā, veicinot mazo un vidējo komersantu iesaisti inovāciju izveidē un izmantošanā.

Latvijas Universitāte

CRE:HUB

Latvijas Universitāte

Projekta mērķis ir sniegt ieguldījumu mazo un vidējo komersantu izveidē un attīstībā kultūras un radošo industriju jomā.

3.Prioritāte „Ekonomika ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni”

BIO4ECO

Zemkopības ministrija

Projekta mērķis ir sekmēt politiku īstenošanu saistībā ar virzību uz oglekļa mazietilpīgu ekonomiku, veidojot integrētu zemes izmantošanas un saistīto politiku platformu.

Meža īpašnieku biedrība

4.Prioritāte „Apkārtējā vide un efektīva resursu izmantošana”

CHRISTA

Vidzemes tūrisma asociācija

Projekta mērķis ir aizsargāt un saglabāt dabas un kultūras mantojuma vērtības, attīstot un veicinot inovatīvas, ilgtspējīgas un atbildīgas tūrisma stratēģijas.

SWARE

Vidzemes plānošanas reģions

Projekta mērķis ir panākt līdzsvaru starp dabas un kultūras mantojuma integrētu pārvaldību.

Latvijas partneri atlasītajos projektos piedalās kā projektu partneri un konsultatīvie partneri (advisory partners).

Vairāk informācijas par Latvijas projektu partneriem piešķirto finansējumu būs zināma pēc programmas Uzraudzības komitejas noteikto nosacījumu izpildes, tehniskajiem precizējumiem un finansēšanas līguma noslēgšanas ar programmas Vadošo iestādi.

Par programmas Uzraudzības komitejas visiem 64 atlasītajiem projektiem pieejama informācija programmas tīmekļa vietnē: http://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/39/first-call-projects-approved/

Programmas 2.projektu konkursa norises laiks: 2016.gada 5.aprīlis – 13.maijs.

Uzraudzības komiteja ir lēmumu pieņēmēja institūcija attiecībā uz programmas ieviešanas jautājumiem, tai skaitā programmas dokumentiem, projektu konkursu nosacījumiem un projektu atlasi finansējuma piešķiršanai. Latviju programmas Uzraudzības komitejā pārstāv Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu Nacionālā atbildīgā iestāde.

Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026418
E-pasts: prese@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 04.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/