Drukāt
Prezidentūra

No 2020. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam ES prezidējošā valsts ir Horvātija. Plašāka informācija par Horvātijas prezidentūru pieejama šeit!

Galvenie VARAM kompetences jautājumi ES ietvaros:

 

VIDES AIZSARDZĪBAS JOMĀ

2019.gada 11. decembrī publiskots Eiropas Komisijas paziņojums “Eiropas Zaļais kurss” – jaunā izaugsmes stratēģija, kas ietver pasākumus pārejai uz ilgtspējīgu zaļo ekonomiku ES". Tas paredz zaļu un iekļaujošu pārkārtošanos, kas palīdzēs uzlabot cilvēku labklājību un nodrošinās, ka nākamajām paaudzēm paliek veselīga planēta. Par šo visaptverošo dokumentu plānotas diskusijas marta Vides ministru padomē. Tāpat marta Vides padomē plānotas diskusijas par Eiropas Semestra zaļināšanu.

Februāra beigās Eiropas Komisija plāno publiskot ES Biodaudzveidības stratēģiju periodam līdz 2030.gadam, bet marta sākumā - Aprites ekonomikas rīcības plānu. Par abiem šiem nozīmīgajiem dokumentiem plānots rīkot viedokļu apmaiņas jūnija Vides ministru padomē. Tāpat Horvātijas prezidentūras laikā plānots izstrādāt Padomes secinājumus par gaisa kvalitāti, par ūdens resursu apsaimniekošanu, kā arī starptautisko ķīmisko vielu pārvaldību.

Klimata jomā sagaidāms, ka februāra beigās Eiropas Komisija publiskos “Klimata likumu”, lai nostiprinātu klimatneitralitātes mērķi 2050.gadā. Par to diskusijas plānotas jūnija Vides ministru padomē. Jūnija Vides ministru padomē plānota arī diskusija par ES stratēģiju par pielāgošanos klimata pārmaiņām.

Horvātijas prezidentūras pirmajā pusē plānota ES un tās dalībvalstu iesniegumu sagatavošanas ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām sekretariātā. Tāpat Horvātijas prezidentūras laikā turpināsies darbs pie regulas projekta par jūras transporta CO2 emisiju monitoringu, ziņošanu un verifikāciju.

Kodoldrošības jomā notiks sagatavošanās darbs starptautiskajiem pasākumiem, tostarp Kodoldrošības konvencijas 2020.gada sanāksmei. Plānots izskatīt vairākus Eiropas Komisijas ziņojumus, tostarp progresa ziņojumu par kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanas palīdzības programmu Bulgārijai un Lietuvai.

 

INFORMĀCIJAS SABIEDRĪBA

Pavasarī sagaidāms, ka Eiropas Komisija nāks klajā ar paziņojumu par nākamo digitālo vienoto tirgu.
Jūnija Telekomunikācijas ministru sanāksmē gaidāmas debates par mākslīgā intelekta jautājumiem, kā arī plānots apstiprināt secinājumus par ES digitālās politikas nākotni.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 04.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/es_vides_informacija/daliba_es/