Drukāt
Prezidentūra

No 2019. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim ES prezidējošā valsts ir Somija. Plašāka informācija par Somijas prezidentūru pieejama šeit!

 

Galvenie VARAM kompetences jautājumi ES ietvaros:

VIDES AIZSARDZĪBAS JOMĀ

Somijas prezidentūra plāno pabeigt darbu pie politiski un ekonomiski nozīmīgās ES ilgtermiņa stratēģijas virzībai uz klimatneitrālu ekonomiku 2050. gadā. Par stratēģiju turpināsies dažādu nozaru ministru diskusijas, tai skaitā oktobrī Vides ministru padomē. Oktobra Vides ministru padomē arī plānots apstiprināt padomes secinājumus par ES un tās dalībvalstu nostāju 2019. gada ANO Klimata pārmaiņu konferencē (COP 25).

Vēl viena Somijas prezidentūras prioritāte vides jomā ir aprites ekonomika. 4. oktobra Vides ministru padomē plānots apstiprināt padomes secinājumus par aprites ekonomiku. Tāpat plānots oktobra Padomē apstiprināt secinājumus par 8. Vides rīcības programmu, iezīmējot ES vides politikas prioritātes pēc 2020.gada.

Arī bioloģiskās daudzveidības saglabāšana būs Somijas prezidentūras redzeslokā, gatavojoties ANO Bioloģiskās daudzveidības konvencijas 15. pušu sanāksmei 2020.gadā. Lai sniegtu ES un tās dalībvalstu ieguldījumu, 11.-12.jūlijā vides ministri neformālajā sanāksmē diskutēs par bioloģiskās daudzveidības globālajiem mērķiem pēc 2020.gada, savukārt 19. decembra Vides ministru padomē plānots apstiprināt secinājumus par šo tēmu.

Turpināsies darbs pie Regulas par ūdens atkārtotas izmantošanas minimālajām prasībām un Regulas par jūras transporta emisiju monitoringa, ziņošanas un pārbaudes nosacījumiem.

Lai veicinātu vides, klimata un ilgtspējīgas enerģētikas projektus 2021.-2027.gadam, noslēgsies darbs pie Vides aizsardzības programmas LIFE ES Daudzgadu budžeta 2021-2027.gadam ietvaros.

Somijas prezidentūras laikā plānots izvērtēt vairākus ES normatīvos aktus gaisa kvalitātes un ūdens aizsardzības jomās.

Kodoldrošības jomā galvenā vērība tiks pievērsta kodolatkritumu un radioaktīvo atkritumu pārvaldībai. Plānots sagatavot Padomes secinājumus par kodolatkritumu, kas nav saistīti ar elektroenerģijas ražošanas procesu, pārvaldību un organizēt semināru par kodolatkritumu pārvaldību. Notiks sagatavošanās darbs starptautiskajiem pasākumiem.

INFORMĀCIJAS SABIEDRĪBA

Viena no Somijas prezidentūras prioritātēm digitālajos jautājumos būs datu ekonomika, par kuru novembrī Helsinkos gaidāma augsta līmeņa konference. Savukārt 3.decembra Telekomunikācijas ministru padomē gaidāmas diskusijas par datu ekonomikas turpmāko attīstību.

Somijas prezidentūras laikā turpināsies darbs pie mākslīgā intelekta jautājumiem, digitalizāciju skatot sasaistē ar citiem sektoriem.

Sagaidāms, ka Somijas prezidentūras laikā noslēgsies darbs pie ES Daudzgadu budžeta periodam pēc 2020.gada priekšlikumiem, tai skaitā priekšlikumiem programmai Digitālā Eiropa un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentam (CEF).

 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 22.10.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/es_vides_informacija/daliba_es/