Drukāt
07.06.2016
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā - Valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai

1.

Dokumenta veids

Teritorijas attīstības plānošanas dokuments

2.

Dokumenta nosaukums

Valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Reģionālā politika, telpiskā plānošana

4.

Dokumenta mērķgrupas

Nozaru ministrijas un to padotības iestādes, Latvijas Pašvaldību savienība, t.sk. 17 piekrastes pašvaldības un to iedzīvotāji, Vides konsultatīvā padome un dažādas nevalstiskās organizācijas

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Dokumenta mērķis ir veicināt Baltijas jūras Latvijas piekrastes, kā saimnieciski aktīvas un kvalitatīvas dzīves, kultūrvides un rekreācijas telpas attīstību, attīstības intereses līdzsvarojot ar dabas un vides aizsardzības prasībām.

Piekrastes plānojuma galvenais rezultāts ir piekrastes publiskās infrastruktūras tīkla attīstības koncepcija, kas ietver kompleksi attīstāmo vietu sarakstu ar priekšlikumiem to attīstīšanai un uzdevumus ar kompetenču sadalījumu publiskās infrastruktūras tīkla attīstībai un pārvaldības uzlabošanai piekrastē līdz 2030.gadam.

Vienots publiskās infrastruktūras tīkls piekrastē ir nepieciešams, lai uzlabotu sabiedrības piekļuvi piekrastes dabas un kultūras mantojumam, mazinot slodzi uz piekrastes ekosistēmām un veicinot vienotā piekrastes dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu un potenciāla izmantošanu. Tas radīs priekšnoteikumus uzņēmējdarbības un vienota piekrastes tūrisma produkta attīstīšanai un mārketingam.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Piekrastes plānojuma projekta izstrāde uzsākta 2014.gada 5.novembrī.

Sabiedrības un mērķgrupu pārstāvju līdzdalība ir notikusi visā dokumenta izstrādes gaitā, t.sk. 2015.gada oktobrī-novembrī publiskās apspriešanas ietvaros norisinājušās 4 reģionālās sanāksmes.

 

Dokumentu plānots izsludināt VSS 30.06.2016.

7.

Dokumenti

Piekrastes plānojuma pieejams VARAM tīmekļa vietnē!

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.6.apakšpunktam sniedzot iebildumus un priekšlikumus lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā lēmuma pieņemšanas procesā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Iebildumus un priekšlikumus aicinām sniegt no 07.06.2016. līdz 22.06.2016., nosūtot tos 11.punktā minētajai atbildīgajai amatpersonai uz e-pastu.

10.

Cita informācija

Informācija par Piekrastes telpiskās attīstības plānošanu pieejama šeit!

11.

Atbildīgā amatpersona

Mārtiņš Grels, Telpiskās plānošanas departamenta Telpiskās plānošanas politikas nodaļas vecākais eksperts, tālr. 66016733; e-pasts martins.grels@varam.gov.lv   

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 01.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/