Drukāt
21.06.2016
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā - MK rīkojuma projekts „Zemes pārskatā iekļaujamās informācijas sagatavošanas kārtība”

1.       

Dokumenta veids

Tiesību akts

2.       

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Zemes pārskatā iekļaujamās informācijas sagatavošanas kārtība”

3.       

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika

4.       

Dokumenta mērķgrupas

Lauku atbalsta dienests, Tiesu administrācija, Valsts augu aizsardzības dienests, Valsts meža dienests, Valsts zemes dienests, Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

5.       

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumi nosaka atbildīgo institūciju par zemes pārskata sagatavošanu un kārtību, kādā tiek sagatavota un elektroniski iesniegta zemes pārskatā iekļaujamā informācija. Noteikumu projekts paredz, ka atbildīgā institūcija par zemes pārskata sagatavošanu ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Institūcijas, kuras nodrošinās zemes pārskata sagatavošanai nepieciešamo informāciju, ir Lauku atbalsta dienests, Tiesu administrācija, Valsts augu aizsardzības dienests, Valsts meža dienests, Valsts zemes dienests, Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

6.       

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināts VSS – 18.07.2016.

7.       

Dokumenti

Pielikumā – rīkojuma projekts un anotācija.

8.       

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.6.apakšpunktam sniedzot iebildumus un priekšlikumus lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā lēmuma pieņemšanas procesā.

9.       

Pieteikšanās līdzdalībai

Iebildumus un priekšlikumus aicinām sniegt no 22.06.2016. līdz 11.07.2016., nosūtot tos 11.punktā minētajai atbildīgajai amatpersonai uz e-pastu vai izsakot mutiski pa norādīto tālruni.

10.   

Cita informācija

Nav.

11.   

Atbildīgā amatpersona

Ilze Cahrausa, VARAM Telpiskās plānošanas departamenta Zemes politikas nodaļas vecākā referente, tel. 67026924, ilze.cahrausa@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 30.05.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/