Drukāt
Interreg Europe programmas Uzraudzības komiteja 2.projektu konkursā atlasa 6 projektus ar Latvijas partneru dalību!

2016. gada 5.oktobrī Vintertūrā, Šveicē starpreģionu sadarbības programmas INTERREG EUROPE 2014. - 2020. gadam (turpmāk – programma) Uzraudzības komiteja atlasīja 66 projektus finansējuma piešķiršanai 2.projektu konkursā, tai skaitā 6 projektus ar Latvijas partneru dalību.

Projekti tiks finansēti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem, Norvēģijas nacionālā finansējuma un Šveices nacionālā finansējuma reģionālās attīstības politiku un programmu sekmēšanai, galvenokārt darbības programmās „Investīcijas izaugsmē un nodarbinātībā”.

Politiku apguve, pieredzes apmaiņa un labās prakses integrācija reģionālās attīstības politikās un programmās tiks veikta tādās jomās kā inovācijas, mazo un vidējo komersantu konkurētspēja, ekonomika ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, apkārtējā vide un efektīva resursu izmantošana.

 

Informācija par apstiprinātajiem projektiem ar Latvijas partneru dalību:

1.Prioritāte „Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas”

INNO_INFRA_SHARE

Vidzemes plānošanas reģions

Projekta mērķis ir sekmēt politikas, kas ir vērstas uz pētniecības un inovāciju infrastruktūras izmantošanu ekonomiskai un sociālai izaugsmei. Tiks izstrādāti risinājumi, kā uzlabot pētniecības un inovāciju infrastruktūras pārvaldību un pieejamību maziem un vidējiem komersantiem.

ecoRIS3

Vidzemes plānošanas reģions

Projekta mērķis ir sekmēt inovāciju un zināšanu pārnesi uz vietējo un reģionālo uzņēmējdarbību.

2.Prioritāte „Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja”

Design 4 Innovation

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Projekta mērķis ir sekmēt ES fondu darbības programmas, integrējot uz dizainu virzītas inovācijas mazo un vidējo komersantu konkurētspējas veicināšanai.

RCIA

ALTUM

Projekta mērķis ir sekmēt ES fondu politikas instrumentus, kas ir vērsti uz mazo un vidējo komersantu konkurētspējas veicināšanu.

BrandTour

Ekonomikas ministrija

Projekta mērķis ir  sekmēt ES fondu politikas instrumentus, lai izstrādātu jaunus pielāgotus tūrisma produktus.

3.Prioritāte „Ekonomika ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni”

Nav projektu ar Latvijas partneru dalību

4.Prioritāte „Apkārtējā vide un efektīva resursu izmantošana”

GPP4Growth

Zemgales plānošanas reģions

Projekta mērķis ir sekmēt politikas, kas ir vērstas uz eko inovācijām un zaļo izaugsmi ar zaļo publisko iepirkumu palīdzību.

 

Vairāk informācijas par Latvijas projektu partneriem piešķirto finansējumu būs zināma pēc programmas Uzraudzības komitejas noteikto nosacījumu izpildes, tehniskajiem precizējumiem un finansēšanas līguma noslēgšanas ar programmas Vadošo iestādi.

Par programmas Uzraudzības komitejas visiem 66 atlasītajiem projektiem pieejama informācija programmas tīmekļa vietnē: http://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/199/second-call-projects-approved/.

Programmas 3.projektu konkursa norises laiks: 2017.gada 1.marts  – 30.jūnijs

Uzraudzības komiteja ir lēmumu pieņēmēja institūcija attiecībā uz programmas ieviešanas jautājumiem, tai skaitā programmas dokumentiem, projektu konkursu nosacījumiem un projektu atlasi finansējuma piešķiršanai. Latviju programmas Uzraudzības komitejā pārstāv Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu Nacionālā atbildīgā iestāde.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 26.05.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/interreg_europe_programma_visai_eiropas_savienibas_teritorijai/