Drukāt
09.11.2016
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā - MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumos Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību””

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumos Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ministrijas, pašvaldību institūcijas, biedrības, vides konsultāciju firmas.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts izstrādāts atbilstoši 2017.gada budžeta pakotnē iesniegtajam likumprojektam “Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu””, kurā paredz, ka sākotnējais izvērtējums no divpakāpju sistēmas kļūst par vienpakāpju sistēmu. Turpmāk Valsts vides dienests pieņems lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu pēc sākotnējā izvērtējuma veikšanas (pašlaik to dara Vides pārraudzības valsts birojs). Noteikumu projektā tiek precizēta kārtība sākotnējam izvērtējumam, sabiedrības, pašvaldības informēšana, lai tā atbilstu vienpakāpju sākotnējā izvērtējuma sistēmai.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projekta izsludināšana plānota šā gada 17.novembrī Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Pielikumā

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji aicināti izteikt priekšlikumus par normatīvā akta projektu sūtot informāciju uz e-pastu: pasts@varam.gov.lv vai sandija.balka@varam.gov.lv

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

10.

Cita informācija

11.

Atbildīgā amatpersona

Sandija Balka, t.67026916 (Sandija.Balka@varam.gov.lv).

12.

Izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē datums un VSS-Nr.

Ministru kabineta noteikumu projekta izsludināšana plānota šā gada 17.novembrī Valsts sekretāru sanāksmē.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 02.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/