Drukāt
09.11.2016
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā - MK noteikumu projekts ""Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumos Nr. 1294 „Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm””

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts ,,Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumos Nr. 1294 „Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Dabas resursu nodokļa (turpmāk – DRN) maksātāji par videi kaitīgām precēm un videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekotāji. Šobrīd Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (turpmāk –LVAFA) ir noslēgusi līgumus ar 7 videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekotājiem.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķi:

nodrošināt MK noteikumu Nr. 1294 atbilstību grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā, kā arī samazināt administratīvo slogu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijās padotībā esošajām iestādēm, atvieglojot lēmumu pieņemšanu un līgumu uzraudzību atbrīvojuma no DRN samaksas sistēmā.

Noteikumu projekts salīdzinājumā ar spēkā esošo paredz:

-          papildināt norādi, uz kāda likuma pamata MK noteikumi Nr. 1294 izdoti un noteikumu ievaddaļu;

-          noteikt prasību DRN maksātājam, kurš pats ir izveidojis un piemēro atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, pie pārskata pievienot akreditētā auditora ziņojumu.

-          lēmuma pieņemšanu par atbrīvojuma no DRN samaksas par videi kaitīgām precēm piešķiršanu nodot Valsts vides dienestam (turpmāk – VVD);

-          nodot visas MK noteikumos Nr. 1294 ietvertās LVAFA funkcijas VVD.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots izsludināt 2016. gada 24. novembra Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Pielikumā datne: VARAMNot_08112016_drnVKP; VARAMAnot_08112016_drnVKP.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Iesniegt ministrijai priekšlikumus rakstiskā veidā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

-

10.

Cita informācija

-

11.

Atbildīgā amatpersona

Tatjana Alekse, tālr.67026479, e-pats: tatjana.alekse@varam.gov.lv

12.

Izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē datums un VSS-Nr.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 10.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/