Drukāt
22.11.2016
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta „Dabas lieguma „Ances purvi un meži” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts.

2.

Dokumenta nosaukums

Dabas lieguma „Ances purvi un meži” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Apmeklētāji, zemes īpašnieki, Ventspils novada pašvaldība, akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts „Dabas lieguma „Ances purvi un meži” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (turpmāk – noteikumu projekts) izstrādāts, lai aktualizētu teritorijas aizsardzības, izmantošanas un apsaimniekošanas režīmu.

Noteikumu projekts izstrādāts balstoties uz 2016. gada 28. aprīlī apstiprinātā dabas lieguma „Ances purvi un meži” dabas aizsardzības plānā iekļautajiem priekšlikumiem, kā arī ņemot vērā Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” prasības.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projekts izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2016. gada 22. decembrī.

7.

Dokumenti

Pielikumā: Anotācija, noteikumu projekts

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties, rakstiski sniedzot viedokli par noteikumu projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus, iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2016. gada 16. decembrim, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi darta.treija@varam.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Dārta Treija, VARAM Dabas aizsardzības departamenta Aizsargājamo teritoriju nodaļa, tālr. 66016789, darta.treija@varam.gov.lv.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 13.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/