Drukāt
01.12.2016
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā – MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumos Nr.388 “Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība””

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „ Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumos Nr.388 “Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

-1199 elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāji, kuri ir noslēguši līgumus ar videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekotājiem;

-5 videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekotāji, kam ir tiesības saviem līgumpartneriem piešķirt atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

1) Lai novērstu pretrunas starp Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumu Nr.388 “Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.388) un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1294 “Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm” prasībām, noteikumu projektā tiek paredzēts, kaka elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāji vai to pilnvaroti pārstāvji, vai elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekotāji, kas izveidoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu, nodrošina, ka līdz 2021. gada 30.jūnijam tiek savākts 40,5 % no iepriekšējos kalendārajā gadā Latvijā tirgū laisto iekārtu vidējā svara. Tādejādi tiek saskaņotas MK noteikumos Nr.388 un MK noteikumos Nr.1294 noteiktās prasības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas mērķiem;

2) Lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 4.jūlija direktīvas 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem pareizu transponēšanu, ir nepieciešams precizēt MK noteikumus Nr.388, paredzot, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) vai tās pilnvarota institūcija veiks nepieciešamos aprēķinus, lai noteiktu, vai ir izpildīti Direktīvas 2012/19/ES 7.1.punktā noteiktie mērķi;

3) Lai noteiktu vienveidīgas prasības Noteikumos Nr.388 minēto ziņojumu iesniegšanai, ir nepieciešams noteikt, ka iekārtu ražotājs, tā pilnvarots pārstāvis vai iekārtu atkritumu apsaimniekotājs minētos ziņojumus ievada elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistra turētājā izveidotajā elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistra datu bāzē.

4) lai mazinātu administratīvo slogu un nodrošinātu MK noteikumu Nr.1294 un MK noteikumu Nr.388 prasību vienveidīgu piemērošanu, ir jāprecizē un jāsamazina ziņojumu iesniegšanas biežums attiecībā uz Latvijas valstu tirgū un citos ES dalībvalstu tirgos piedāvātajiem elektrisko un elektronisko iekārtu veidiem un daudzumiem;

5) lai nodrošinātu MK noteikumu Nr.1294 un MK noteikumu Nr.388 prasību vienveidīgu piemērošanu, ir nepieciešams precizēt termiņus elektrisko un elektronisko iekārtu iedalījumam attiecīgajās kategorijās, kā arī termiņus elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādes mērķu sasniegšanai;

6) ir nepieciešams precizēt mobilo telefonu un monitoru klasifikāciju, lai tā būtu vienveidīga visā MK noteikumu Nr.388 tekstā (pašreiz ir atšķirības starp 1.pielikumā un 5., 6.un 7.pielikumā ietverto klasifikāciju).

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē: 28.12.2016.

Plānots iesniegt Ministru kabinetā: 2017.gada februāris.         

7.

Dokumenti

Pielikumā: Ministru kabineta noteikumu projekts un tā anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Plānots izmantot Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.41 punktā noteiktajā veidā - rakstiski sniedzot viedokli par attīstības plānošanas dokumentu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Lūdzu sniegt rakstisku viedokli līdz 2016.gada 14.decembrim

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Vides aizsardzības departamenta Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vecākā referente I.Doniņa, tālr:67026515, e-pasts: ilze.donina@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 02.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/