Drukāt
19.01.2017
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā – MK noteikumu projekts “Kuģu pārstrādes konsultatīvās padomes nolikums”

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

 Kuģu pārstrādes konsultatīvās padomes nolikums

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Kuģu pārstrādes rūpnīcas, ar Latvijas karogu kuģojošie kuģi

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likuma “Par piesārņojumu” 49.1 panta otrā daļa nosaka, ka Kuģu pārstrādes padome ir konsultatīva institūcija, kura izvērtē Eiropas parlamenta un Padomes 2013.gada 20.novembra Regulā Nr. 1257/2013 par kuģu pārstrādi un ar ko groza Regulu (EK) Nr.1013/2006 un Direktīvu 2009/16 (turpmāk – Regula Nr.1257/2013) minēto kuģu pārstrādes plānu un kuģu pārstrādes rūpnīcu plānu atbilstību šīs regulas prasībām un kuras lēmumiem minētajai regulai atbilstošu kuģu pārstrādes jomā ir ieteikuma raksturs. Ministru kabinets nosaka Kuģu pārstrādes padomē pārstāvētās institūcijas un apstiprina šīs padomes nolikumu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē: 08.02.2017.

Plānots iesniegt Ministru kabinetā: 2017.gada 3.marts.           

7.

Dokumenti

Pielikumā: Ministru kabineta noteikumu projekts un tā anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Plānots izmantot Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.41 punktā noteiktajā veidā - rakstiski sniedzot viedokli par attīstības plānošanas dokumentu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Lūdzu sniegt rakstisku viedokli līdz 2017.gada 2.februārim.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Vides aizsardzības departamenta Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vecākā referente I.Doniņa, tālr:67026515, e-pasts: ilze.donina@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 02.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/