Drukāt
10.03.2017
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā – MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 940 „Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu”

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 940 „Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Vides NVO, mežu īpašnieki un mežsaimnieki.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

MK noteikumu projekts paredz:

1.             papildināt MK noteikumus Nr. 940 ar īpaši aizsargājamo mežu, krūmāju un purvu biotopu, kam var veidot mikroliegumus, noteikšanas kritērijiem;

2.             aktualizēt noteikumu punktus, kas attiecas uz Dabas datu pārvaldības sistēmu, atbilstoši MK 2014. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 293 „Dabas datu pārvaldības sistēmas uzturēšanas, datu aktualizācijas un informācijas aprites kārtība”.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē: 2017.gada martā

7.

Dokumenti

Pielikumā: noteikumu projekts un anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.41 punktā noteiktajā veidā - rakstiski sniedzot viedokli par noteikumu projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2017. gada 20. martam, nosūtot tos 11. punktā minētajai atbildīgajai amatpersonai uz e-pastu.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Sabīne Bunere, Dabas aizsardzības departamenta vecākā referente, tālr.: 67026917, e-pasts: sabine.bunere@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 30.05.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/