Drukāt
13.06.2017
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā – MK rīkojuma projekts “Par palīgkuģa “Brēmene” atsavināšanu”
1. Dokumenta veids Ministru kabineta rīkojums
2. Dokumenta nosaukums “Par palīgkuģa  “Brēmene” atsavināšanu”
3. Politikas joma un nozare vai teritorija Publiskās pārvaldes politika
4. Dokumenta mērķgrupas Valsts iestādes, valsts kapitālsabiedrības, atvasinātas publiskas personas
5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Valsts vides dienests lūdz uzsākt atsavināšanas procesu palīgkuģim „Brēmene”, kurš  nav nepieciešams Valsts vides dienesta (turpmāk – VVD) funkciju nodrošināšanai. Kuģis netiek izmantots kopš 2009. gada. Kopš tā laika tika izmantots tikai kuģa celtnis inspekcijas laivu ielaišanai Daugavā no Voleru piestātnes. 2017. gadā Voleru piestātnē tiks ierīkots celtnis laivu nolaišanai, tāpēc kuģis vairs nebūs nepieciešams arī celtņa funkciju izpildei.
Kopš 2014. gada augusta VVD ir jauns inspekcijas kuģis “Mare”, kura kuģošanas rajons ir visa Baltijas jūra, un tas pilnībā var nodrošināt VVD funkciju izpildi
6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Plānots iesniegt izsludināšanai VSS – 2017. gada 14. jūlijā
7. Dokumenti Pielikumā: Ministru kabineta rīkojuma projekts, Ministru kabineta rīkojuma projekta anotācija 
8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7. punktam, sniedzot iebildumus un priekšlikumus.
9. Pieteikšanās līdzdalībai Iesniegt rakstiski priekšlikumus 11. punktā minētajai atbildīgajai amatpersonai divu nedēļu laikā no paziņojuma publicēšanas brīža VARAM tīmekļa vietnē.
10. Cita informācija nav
11. Atbildīgā amatpersona M.Priede VARAM Nodrošinājuma departamenta Nodrošinājuma  nodaļas vecākais eksperts, 67026915, marite.priede@varam.gov.lv
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 27.05.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/