Drukāt
27.06.2017
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā – MK noteikumu projekts „Dabas lieguma „Vecdaugava” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts.

2.

Dokumenta nosaukums

Dabas lieguma „Vecdaugava” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Zemes īpašnieki, teritorijas apmeklētāji, makšķernieki, Rīgas pašvaldība, sabiedrība kopumā.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts „Dabas lieguma „Vecdaugava” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (turpmāk – noteikumu projekts) izstrādāts, lai noteiktu teritorijas aizsardzības, izmantošanas un apsaimniekošanas režīmu.

Noteikumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz dabas lieguma „Vecdaugava” dabas aizsardzības plānā 2016. – 2026. gadam (apstiprināts 2016. gada 4. Jūlijā) iekļautajiem priekšlikumiem, kā arī, ņemot vērā Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” prasības.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2017. gada septembrī.

7.

Dokumenti

Pielikumā: Anotācija, Noteikumu projekts

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties, rakstiski sniedzot viedokli par noteikumu projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus, iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2017. gada 18. jūlijam, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi darta.treija@varam.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Dārta Treija, VARAM Dabas aizsardzības departamenta Aizsargājamo teritoriju nodaļa, tālr. 66016789, darta.treija@varam.gov.lv.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 10.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/