Drukāt
03.08.2017
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā – Informatīvais ziņojums "Par veicamajiem pasākumiem Digitālās ekonomikas un sabiedrības indikatora Latvijas rādītāju uzlabošanai"

1.       

Dokumenta veids

Tiesību akts

2.       

Dokumenta nosaukums

Informatīvais ziņojums „Par veicamajiem pasākumiem Digitālās ekonomikas un sabiedrības indikatora Latvijas rādītāju uzlabošanai” (turpmāk – ziņojums).

3.       

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika.

4.       

Dokumenta mērķgrupas

Valsts pārvaldes institūcijas un sabiedrības grupas, kuras izmanto elektroniskos pakalpojumus, kā arī ir iesaistītas citās digitālās jomās.

5.       

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ziņojuma mērķis ir informēt Ministru kabinetu par Latvijas situāciju digitālās ekonomikas un sabiedrības indikatora (Digital Economy and Society Index jeb DESI) (turpmāk - DESI indekss) kontekstā un ierosināt rīcību Latvijas rādītāju DESI indeksa kontekstā uzlabošanai.

6.       

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināts VSS – 31.08.2017.

7.       

Dokumenti

Pielikumā: ziņojums, Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts.

8.       

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.6.apakšpunktam sniedzot iebildumus un priekšlikumus lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā lēmuma pieņemšanas procesā.

9.       

Pieteikšanās līdzdalībai

Iebildumus un priekšlikumus aicinām sniegt no 04.08.2017. līdz 18.08.2017., nosūtot tos 11.punktā minētajai atbildīgajai amatpersonai uz e-pastu vai izsakot mutiski pa norādīto tālruni.

10.   

Cita informācija

Nav.

11.   

Atbildīgā amatpersona

Ingrīda Igaune, VARAM Elektroniskās pārvaldes departamenta Informācijas sabiedrības politikas nodaļas vecākā konsultante, tālr. 66016780, ingrida.igaune@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 13.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/