Drukāt
10.04.2006
Vides ministrija īsteno priekšizpētes projektu „zaļo” investīciju sistēmas izveidei
Vides ministrija sadarbībā ar Pasaules Banku ir uzsākusi projekta „„Zaļo” investīciju sistēmas izveides priekšizpēte” īstenošanu. Projekta laikā tiks analizētas iespējas Latvijā īstenot siltumnīcefekta gāzu emisiju (turpmāk – SGE) samazinošus projektus ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokolā noteiktās starptautiskās emisiju tirdzniecības sistēmas ietvaros.

Projekta ietvaros tiks analizētas starptautiskā emisijas tiesību tirgus tendences un pircēju izvirzītie nosacījumi iegūto līdzekļu izlietojumam. Tāpat tiks izvērtēta tiesiskā un institucionālā struktūra starptautisko darījumu ar emisijas tiesībām sagatavošanai, īstenošanai un iegūto līdzekļu pārvaldībai Latvijā.

Lai nodrošinātu līdzekļu izlietojumu tālākai SGE samazināšanai atbilstoši emisijas tiesību pircēju vēlmēm un Latvijas attīstības prioritātēm, tiks izstrādāti iespējamo projektu tipu modeļi un novērtēts potenciālais SGE samazinājums. Tiks analizēti arī iespējamie projektu finansēšanas varianti, izstrādātas projektu vērtēšanas un uzraudzības procedūras, kā arī novērtēta institucionālā kapacitāte šo uzdevumu veikšanai. Projekta 1.fāzes noslēgums plānots 2006.gada jūlijā.

Projekta īstenošanā iesaistīti pārstāvji no atbilstošo tautsaimniecības nozaru asociācijām, valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, zinātniski pētnieciskajiem institūtiem un izglītības iestādēm, kā arī vietējie un starptautiskie eksperti.

Papildus informācija: Ieva Krīgere, Vides ministrijas Klimata un atjaunojamo energoresursu departaments (Tālr.: 7026512, e-pasts: ieva.krigere@vidm.gov.lv).

 

Vides ministrijas
Komunikācijas nodaļa
Tel.: 7026582
E-pasts: prese@vidm.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 04.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/