Drukāt
25.09.2017
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā – MK noteikumu projekts “Dabas lieguma “Ziemupe” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts.

2.

Dokumenta nosaukums

Dabas lieguma „Ziemupe” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Teritorijas apmeklētāji, zemes īpašnieki, mednieki, zvejnieki, Pāvilostas novada pašvaldība, akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, sabiedrība kopumā.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts “Dabas lieguma “Ziemupe” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (turpmāk – noteikumu projekts) izstrādāts, lai:

1) uzlabotu biotopu aizsardzības vajadzības un atsevišķu aizsargājamo sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanu;

2) sekmētu dabas lieguma teritorijā esošo bijušo PSRS armijas teritoriju (iekļautas Latvijas potenciāli piesārņoto vietu 3. kategorijā) sakopšanu;

3) atvieglotu teritorijas uzraudzību un potenciāli mazinātu normatīvo aktu pārkāpumus.

Noteikumu projekts ir sagatavots, pamatojoties uz 2016. gada 28. aprīlī apstiprināto dabas lieguma „Ziemupe” dabas aizsardzības plānu 2016.-2028. gadam, plāna izstrādes laikā veikto teritorijas izpēti, kā arī Dabas aizsardzības pārvaldes sniegtajiem priekšlikumiem.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2017. gada 23. novembrī.

7.

Dokumenti

Pielikumā: Anotācija | Noteikumu projekts

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties, rakstiski sniedzot viedokli par noteikumu projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus, iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2017. gada 3. novembrim, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi darta.treija@varam.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Dārta Treija, VARAM Dabas aizsardzības departamenta Aizsargājamo teritoriju nodaļa, tālr. 66016789, darta.treija@varam.gov.lv.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 10.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/