Drukāt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sadarbība ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD)


1. VARAM dalība OECD komitejās un darba grupās ministrijas pamatdarbības jomās

VARAM ir atbildīgā institūcija par Latvijas interešu pārstāvēšanu:

  1. Vides politikas komitejā
  2. Ķimikāliju komitejā
  3. Digitālās ekonomikas politikas komitejā
  4. Reģionālās attīstības politikas komitejā

2.VARAM dalība citās OECD komitejās un darba grupās

Papildus, atbilstoši kompetencei un atkarībā no darba kārtības jautājumiem, VARAM līdzdarbojas Latvijas interešu pārstāvēšanā šādās OECD komitejās: Ekonomikas un attīstības analīzes komitejā, Izglītības politikas komitejā, Patērētāju aizsardzības politikas komitejā, Apdrošināšanas un privāto pensiju komitejā, Publiskās pārvaldības komitejā un Zinātnes un tehnoloģiju politikas komitejā.

Laikā no 2017.gada 22. – 23.maijam VARAM Valsts sekretāra vietnieks reģionālās attīstības jautājumos Aivars Draudiņš piedalījās OECD Ekonomikas un attīstības analīzes komitejas sanāksmē, kurā tika izskatītais OECD sagatavotais Latvijas Ekonomikas pārskats 2017 gadam un ar to saistītie dokumenti un papildus pētījumi.

Kontakti informācijai: Linda Gaibišela, Koordinācijas departamenta, Starptautiskās sadarbības un Eiropas Savienības koordinācijas nodaļas vecākā eksperte, OECD jautājumu koordinatore e-pasts: linda.gaibisela@varam.gov.lv; tel. nr. 67026532

 

3. VARAM dalība OECD apmācībās, projektos, citās OECD sanāksmēs

OECD forumā 2017 (Bridging divides) laikā no 2017.gada  6. – 7.jūnijam Latviju pārstāvēja Publisko pakalpojumu departamenta direktors Jānis Glazkovs. Foruma tēmas bija sadalītas trīs tematiskajos blokos – digitalizācija, iekļaujošā attīstība un tiesiskums. Digitalizācijas blokā uzsvars tika likts uz tehnoloģiju attīstību un pārmaiņām, kas tiek nestas līdzi, proti, no elementāro publisko pakalpojumu intuitīvās sniegšanas pieejas līdz tehnoloģiju, jo īpaši datu apstrādes tehnoloģiju, pielietošanu medicīnas aprūpē. Īpaša uzmanība veltīta mākslīga intelekta attīstībai, lietu internetam un 5G attīstībai. Foruma laikā tika prezentēta gan politikas plānošanas labā prakse, gan arī tehnoloģiju piedāvātie risinājumu praksē – kognitīva palīdzības atbalsta informācijas sistēmu izmantošana telekomunikāciju uzņēmumos, kas tik pat labi var būt izmantojama publiskajā pārvaldē.

Laikā no 2017.gada 14. – 15.martam VARAM pārstāvja dalība OECD Globālajā forumā par vidi un klimata pārmaiņām, kurā galvenie sarunu jautājumi bija progresa novērtēšana pielāgošanās klimata pārmaiņām vecināšanā, oglekļa mazietilpīgas stratēģijas un pielāgošanās klimata pārmaiņām stratēģijas,  caurskatāmības nodrošināšanu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanā.

2017.gada 20.martā VARAM pārstāvja dalība OECD 2.Forums par pārvaldības infrastruktūru "produktivitāte, darba vietas, labklājība: padarot infrastruktūru pieejamu" Parīzē, Francijā https://www.oecd.org/gov/infrastructure-forum-2017.pdf , kur tika apspriesta investīciju atdeve infrastruktūrā – to ietekme uz ekonomiku, it īpaši nodarbinātību.

OECD atvērtās pārvaldības forumā  ar tēmu “The Global Context and the Way Forward” laikā no 6. – 9.decembrim Latviju pārstāvēja VARAM valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jautājumos Edmunds Beļskis un Publisko pakalpojumu departamenta direktors Jānis Glazkovs. Augsta līmeņa sanāksmē tika diskutēts par līderības, valsts un sabiedrības sadarbības stiprināšanās nozīmi atvērtas pārvaldības reformu īstenošanā.

 

4. ESAO vides raksturlielumu pārskats par Latviju

 

 

Plašāka informācija  par OECD organizācijas mājas lapā un Ārlietu ministrijas mājas lapā!

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 27.02.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/starptautiska_sadarbiba/VARAM_sadarbiba_ar_OECD/