Drukāt
Vides politikas komiteja (Environmental policy committee - EPOC)

Vides politikas komiteja  īsteno OECD vides politiku.

OECD Vides politikas komiteja nosaka un īsteno organizācijas darbību vides un ilgtspējīgas attīstības jomā. Īpaša uzmanība tiek veltīta starptautiski salīdzināmu datu nodrošināšanai par vides stāvokli, dalībvalstu regulāru vides pārskatu izvērtēšanai klimata pārmaiņu, dabas resursu pārvaldības, resursu efektivitātes izmantošanas un atkritumu apsaimniekošanas jomās.

Prioritārie virzieni Latvijas sadarbībai ar Vides politikas komiteju ir:

 • Vides un ekonomisko politiku integrācija, ilgtspējīgas nodokļu politikas veidošana;
 • Atkritumu apsaimniekošana un resursu produktivitāte (aprites ekonomikas monitoringa mehānismu izveide, pārtikas atkritumu apsaimniekošana);
 • Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un ekosistēmas pakalpojumi;
 • Vides monitoringa datu izmantošana  un vides snieguma pārskati.

Ministra līmeņa sanāksmes

Komitejas sanāksmes ministru līmenī tiek organizētas reizi četros gados.

OECD Vides ministru tikšanās notika 2016.gada 28. – 29.septembrī, kurā tika diskutēts par starptautiskajiem klimata jautājumiem. Latvijas delegāciju vadīja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Sanāksmē tika diskutēts par starptautiskajiem klimata jautājumiem.

Atbilstoši sanāksmes darba kārtībai galvenie darba virzieni bija:

 • Plenārajās sesijās: Klimata pārmaiņas: galvenie izaicinājumi virzībai un resursu efektivitāte un pāreja uz aprites ekonomiku;
 • Savukārt paralēlajās sesijās tika apspriesti specifiski jautājumi šādu tematisko bloku ietvaros: gaisa piesārņojums no transporta; bioloģiskā daudzveidības integrācija politikās un jūras aizsargājamo teritoriju pārvaldība; slāpekļa aprite; ūdens sektora finansējums un urbānais ūdens piesārņojums.

 

Vecāko amatpersonu sanāksmes

Vides politikas komitejas sanāksmes vecāko amatpersonu līmenī notiek 1-2 reizes gadā.

Vides politikas komitejas sanāksme notika 2018.gada 16. – 18.aprīlim, kurā tika diskutēts par  Vides programmas darbības virzieniem OECD 2019.-2020.gadam, par zaļo izaugsmi Eirāzijā,  Vides politikas komitejas vadības jautājumiem,  apspriesti un saskaņoti priekšlikumi iesniegšanai Ministru padomei lemšanai, kā arī  tika diskutēts par EPOC pienesumu OECD Ministru padomei (30. – 31.05.2018), kurā Latvija pildīja vicepriekšsēdētāja lomu.

VARAM iesaistījās 2018. gada 30.-31. maija OECD Ministru Padomes ikgadējās sanāksmes gatavošanā un sekmīgi īstenoja līdzpriekšsēdētāja pienākumus saistībā ar paziņojuma un citu dokumentu sagatavošanu un diskusiju vadīšanu par  aprites ekonomiku.

 

Nākamās Vides politikas komitejas sanāksmes plānotas 2019.gada 13. – 15.februārī un 25. – 27.septembrī

Latviju Vides politikas komitejas sanāksmēs pārstāv VARAM valsts sekretāra vietniece Vides aizsardzības jautājumos Alda Ozola

 

Darba grupas un apakšgrupas

Vides sniegumu darba grupas vicepriekšsēdētāja amatā 2018.gada 8.novembrī  uz vēl vienu termiņu pārvēlēta VARAM valsts sekretāra vietniece Vides aizsardzības jautājumos Alda Ozola (iepriekš vicepriekšsēdētāja amatā apstiprināta 2018.gadā).

Novērtējot Latvijas kompetenci un potenciālo pienesumu OECD darba pilnveidošanā, divi VARAM pārstāvji ir ievēlēti Vides politikas komitejas darba grupu birojos. 2017.gadā Darba grupas par klimatu, investīcijām un attīstību biroja priekšsēdētaja vietnieka pienākumus pildīja Klimata pārmaiņu departamenta direktore Ilze Prūse, viņa ir pārvēlēta arī uz 2018.gadu, savukārt Vides sniegumu darba grupas vadībā 2018.gadā ir ievēlēta valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos Alda Ozola, viņa ir arī pārvēlēta uz 2019.gadu.

VARAM un citu valsts iestāžu pārstāvji aktīvi iesaistās Vides politikas komitejas darba grupu un apakšgrupu darbā.

 • Lauksamniecības un vides apvienotajā darba grupā;
 • Tirdzniecības un vides ekspertu apvienotā darba grupā,
 • Apvienotajā vides un nodokļu ekspertu darba grupā;
 • Vides sniegumu darba grupā;
 • Globālajā forumā par vidi;
 • Bioloģiskās daudzveidības, ūdeņu un ekosistēmu darba grupā;
 • Klimata, investīciju un attīstības darba grupā;
 • Vides informācijas darba grupā;
 • Vides un ekonomikas politiku integrācijas darba grupā;
 • Resursu produktivitātes un atkritumu darba grupā;
 • Ķimikāliju, pesticīdu un biotehnoloģiju darba grupā (9 apakšgrupas)
  o  Testēšanas vadlīniju programmas nacionālo koordinatoru darba grupa;
  o  Darba grupa par labu laboratorijas praksi;
  o  Pesticīdu darba grupa
  o  Darba grupa par biotehnoloģiju regulatīvās uzraudzības harmonizāciju;
  o  Darba grupa par jauno pārtikas produktu un barības vielu drošību;
  o  Darba grupa par ķīmiskajiem negadījumiem;
  o  Darba grupa par piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistriem;
  o  Biocīdu darba grupa;
  o  Globālais forums par biotehnoloģijām;

2018.gadā ir uzsākts darbs pie  OECD Vides snieguma novērtējuma (EPR) Latvijai 2018. – 2019.gadam sagatavošanas, kas palīdzēs novērtēt Latvijas progresu nacionālo un starptautisko vides saistību īstenošanā, veicināt OECD valstu savstarpējo sadarbību un pieredzes apmaiņu, kā arī sniegt neatkarīgas, uz faktiem balstītas un mērķtiecīgas rekomendācijas tālākai vides snieguma uzlabošanai.

Laika posmā no 16. – 19.oktobrim notika OECD EPR izpētes vizīte , kuras ietvaros OECD eksperti tikās ar VARAM vadību un ekspertiem, kā arī citu nozaru ministriju un iestāžu ekspertiem, lai saistībā ar Vides snieguma novērtējuma Latvijai sagatavošanu pārrunātu Latvijas vides politiku, tās rezultātus, plānus un izaicinājumus.

 

Kontakti informācijai: Ērika Lagzdiņa, Vides aizsardzības departamenta vecākā eksperte, e-pasts: erika.lagzdina@varam.gov.lv; tel.nr.:67026420

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 04.04.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/starptautiska_sadarbiba/VARAM_sadarbiba_ar_OECD/