Drukāt
Reģionālās attīstības politikas komiteja (The Regional Development Policy Committee - RDPC)

OECD Reģionālās attīstības politikas komiteja izveidota 1999.gadā ar mērķi identificēt teritoriālo izaicinājumu būtību un sniegt atbalstu valdībām izvērtējumu un teritoriālo politiku uzlabošanā.

Patlaban komiteja ir kā starptautisks forums politikas veidotājiem, lai pārrunātu, attīstītu un izplatītu uz pierādījumiem un inovācijām balstītu daudzlīmeņu, daudznozaru reģionālās attīstības politikas vīziju. Komiteja cenšas uzlabot labklājību un dzīves līmeni visiem reģionu tipiem, gan laukiem, gan pilsētām, uzlabojot to ieguldījumu reģionālajā attīstībā.

Šim mērķim Komiteja veicina politiku veidošanu un īstenošanu, kas:

  • liek uzsvaru uz reģionu konkurētspēju un spēcīgo pušu izmantošanu iepretim politikai, kas atbalsta vienīgi vismazāk attīstos reģionus;
  • veicina pārvaldības modeli, kas ietver sadarbību starp centrālo pārvaldi, pašvaldībām un citām iesaistītajām pusēm, ievērojot decentralizācijas principus;
  • veicina stratēģiju īstenošanu, kas vērsta uz vietējās ekonomikas, t.sk. uzņēmējdarbības, attīstību.

Komiteja fokusējas uz šādām savstarpēji saistītām reģionālās politikas jomām: statistika un indikatori, reģionālās inovācijas, daudzlīmeņu pārvalde un publiskās finanses, pilsētu un lauku attīstība, ūdens resursu pārvaldība.

Prioritārie virzieni Latvijas sadarbībai ar Reģionālās attīstības politikas komiteju ir:

  • ekonomiskās izaugsmes veicināšana vietējās pašvaldībās un reģionos, t.sk., inovatīvi pārvaldes risinājumi, atbalsta instrumenti;
  • kapacitātes celšana vietējo pašvaldību un reģionu speciālistiem ilgtspējīgā teritoriju attīstības plānošanā un īstenošanā;
  • teritoriālās attīstības analīze, monitorings, datu pieejamība.

 

Ministra līmeņa sanāksmes

Ministru līmenī tikšanās notiek reizi 4 gados.

2019.gada 19. – 20.martam Atēnās, Grieķijā notiks Reģionālās attīstības politikas komitejas sanāksme ministru līmenī. Sanāksmes vadmotīvs ir Globālās tendences: Labākas nākotnes veidošana reģioniem, pilsētām un lauku teritorijām.

 

Vecāko amatpersonu sanāksmes

Reģionālās attīstības politikas komitejas sanāksmes vecāko amatpersonu līmenī notiek 1-2 reizes gadā.

 

Darba grupas

VARAM un citu valsts iestāžu pārstāvji aktīvi iesaistās Reģionālās attīstības politikas komitejas darba grupu darbā:

  • Pilsētu attīstības darba grupā;
  • Darba grupā par teritoriālās attīstības indikatoriem
  • Lauku attīstības darba grupā

 

OECD Vietējās ekonomikas un nodarbinātības attīstības programma (LEED, Local Economic and Employment Development )

OECD LEED programma identificē, analizē un izplata jaunas idejas saistībā ar reģionālo attīstību un sociālo ekonomiku, un tās galvenās darbības virzieni ir nodarbinātības politikas decentralizācija, uzņēmējdarbības veicināšana, sociālā kohēzija un inovācijas un izvērtēšana.

OECD LEED ir nozīmīga pieredze un ekspertu tīkls vietējās ekonomikas un attīstības plānošanas jautājumos.

Latvija ir ieinteresēta dalībā OECD LEED instrumentā, piedāvājot savu ekspertīzi / pieredzi un sniedzot saturisku ieguldījumu vietējās ekonomikas veicināšanas un reģionālā un vietējā līmeņa stratēģiskās plānošanas jautājumos, kā arī pārņemot OECD valstu pieredzi minētajos jautājumos.

Latvija sadarbojas ar OECD LEED jau kopš 2008.gada, kad VARAM sadarbībā ar OECD LEED ekspertiem īstenoja projektu “A Strategic Monitoring and Evaluation Framework for Regional and Local Development in Latvia”, savukārt  2017.gada 30.martā vizītē Latvijā bija ieradies OECD LEED direktors Sylvain Giguère, lai pārrunātu turpmāko Latvijas un OECD LEED sadarbību reģionālās politikas jautājumos.

 

Kontakti informācijai: Jevgēnija Butņicka, Reģionālās politikas departamenta direktora vietniece, Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vadītāja, e-pasts: jevgenija.butnicka@varam.gov.lv,  tel.nr.: 67026931

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 04.04.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/starptautiska_sadarbiba/VARAM_sadarbiba_ar_OECD/