Drukāt
04.10.2017
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā – MK rīkojuma projekts ”Par valstij piekrītošo būvju, Zentenes pagastā, Tukuma novadā, nodošanu Tukuma novada pašvaldības īpašumā”

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta rīkojuma projektu ”Par valstij piekrītošo būvju, Zentenes pagastā, Tukuma novadā, nodošanu Tukuma novada pašvaldības īpašumā”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Pašvaldības iedzīvotāji

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta rīkojuma projekts paredz izmantot pirmtiesības uz bezmantinieka mantu – būvēm Zentenes pagastā, Tukuma novadā un nodot tās Tukuma novada pašvaldības īpašumā, lai īstenotu pašvaldībai noteikto funkciju – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt VSS – 02.11.2017.

7.

Dokumenti

Pielikumā:  Ministru kabineta rīkojuma projekts, Ministru kabineta rīkojuma projekta anotācija un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.6.apakšpunktam sniedzot iebildumus un priekšlikumus lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā lēmuma pieņemšanas procesā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Iebildumus un priekšlikumus aicinām sniegt no 05.10.2017. līdz 19.10.2017., nosūtot tos 11.punktā minētajai atbildīgajai amatpersonai uz e-pastu vai izsakot mutiski pa norādīto tālruni.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Viesturs Obersts, VARAM Telpiskās plānošanas departamenta Zemes politikas nodaļas juriskonsults, tālr. 67026438, viesturs.obersts@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 30.05.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/