Drukāt
25.10.2017
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā – MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 1999. gada 15. jūnija noteikumos Nr. 212 “Noteikumi par dabas liegumiem””

1.

Dokumenta veids

Tiesību akti

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts

“Grozījumi Ministru kabineta 1999. gada 15. jūnija noteikumos Nr. 212 “Noteikumi par dabas liegumiem””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecināms uz precizētajos dabas liegumos ietilpstošo zemesgabalu īpašniekiem

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotais noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 1999. gada 15. jūnija noteikumos Nr. 212 “Noteikumi par dabas liegumiem”” precizē 4 dabas liegumu ārējās robežas:

- dabas liegumam “Gaujienas priedes” (13. pielikums), izslēdzot privātīpašumā esošas mežaudzes, kurās nav konstatēti īpaši aizsargājami biotopi un sugas, kā arī nesniedz būtisku nozīmi dabas lieguma ekoloģisko vērtību uzturēšanai,;

- dabas liegumam “Lielupes palienes pļavas” (85. pielikums);

- dabas liegumam “Ziemupe” (94. pielikums);

- dabas liegumam “Vecdaugava” (162. pielikums).

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē: 2017.gada novembrī

7.

Dokumenti

Pielikumā: noteikumu projekts un anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.41 punktā noteiktajā veidā - rakstiski sniedzot viedokli par noteikumu projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2017. gada 8. novembrim, nosūtot tos 11. punktā minētajai atbildīgajai amatpersonai uz e-pastu.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Diāna Saulīte, Dabas aizsardzības departamenta vecākā referente, tālr.: 67026587, e-pasts: diana.saulite@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 10.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/