Drukāt
27.10.2017
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā – MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 23. janvāra noteikumos Nr. 72 “Dabas parka “Pape” konsultatīvās padomes nolikums””

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts.

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 23. janvāra noteikumos Nr. 72 “Dabas parka ”Pape” konsultatīvās padomes nolikums”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Nīcas novada pašvaldība.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Dabas parks “Pape” (turpmāk – dabas parks) atrodas Rucavas novada un Nīcas novada teritorijās, savukārt spēkā esošajos Ministru kabineta 2007. gada 23. janvāra noteikumos Nr. 72 „Dabas parka “Pape” konsultatīvās padomes nolikums” tiek paredzēta vieta konsultatīvās padomes sastāvā tikai Rucavas novada domes pārstāvim. Līdz ar to, lai nodrošinātu vietu padomes sastāvā arī Nīcas novada domes pārstāvim, Noteikumu projekta 5. punkts tiek papildināts, paredzot padomes sastāvā arī pārstāvi no Nīcas novada domes.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē līdz 2017. gada 1.decembrim.

7.

Dokumenti

Pielikumā: Noteikumu projekts un anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties rakstiski sniedzot viedokli par noteikumu projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus, iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2017.gada 12.novembrim, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: dace.briska@varam.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Dace Briška, VARAM Dabas aizsardzības departamenta Aizsargājamo teritoriju nodaļa, tālr. 67026424, dace.briska@varam.gov.lv.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 10.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/