Drukāt
08.11.2017
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā – Pamatnostādnes “Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas stratēģija 2018. - 2050. gadam”

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta rīkojuma projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Pamatnostādnes „Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas stratēģija 2018. – 2050.gadam”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Īpašnieki, kuru tiesiskajā valdījumā atrodas zeme, kas klasificēta kā purvs, un kas potenciāli varētu tikt izmantota kūdras ieguvē;

Iestādes, komersanti un privātpersonas, kam nepieciešama informācija vai kas pasūta, vai veic ar kūdras ieguvi/ izmantošanu saistītus darbus.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Pamatnostādnes “Kūdras izmantošanas stratēģijas 2018.-2050.gadam” projekts (turpmāk – stratēģijas projekts) ir sagatavots, pamatojoties uz Saeimas ilgtspējīgas attīstības komisijas 2016.gada 10.oktobra sēdē uzdoto.

Stratēģijas projekts ir sagatavots, lai valstī izveidotu zinātniski pamatotu kūdras resursu izmantošanas un aizsardzības stratēģiju, kas vismaz konceptuāli noteiktu, kāda daļa no tiem aizsargājama, kāda izmantojama kūdras ieguvei, kāda atstājama rezervē un kādi būtu efektīvākie, ekonomiskākie un dabas daudzveidībai draudzīgākie rekultivācijas pasākumi. Stratēģijas projektā identificēti kūdras ilgtspējas galvenie virzieni, veicamās darbības, sasniedzamie rezultāti un atbildīgās iestādes.

Šobrīd informācija par kūdras atradņu ģeoloģisko, inženierģeoloģisko, izstrādē esošo kūdras atradņu izstrādes projekta dokumentāciju un vēsturiski sagatavoto kūdras fonda pasu datiem par atradnēm, kuras iekļautas kūdras fondā, neatrodas vienuviet. Daļa datu nav digitalizēti un nav elektroniski apstrādājami. Tas apgrūtina gan lēmumu pieņemšanu, gan arī metodes izstrādi siltumnīcefekta gāzu emisiju rēķināšanai no platībām, kur notiek kūdras ieguve, kā arī no renaturalizētām, apmežotām vai lauksaimniecībā izmantotām izstrādāto kūdras atradņu  platībām.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 30.11.2017.

Plānots iesniegt Ministru kabinetā: 20.12.2017.

7.

Dokumenti

Pielikumā: Pielikums 1 – Situācijas apraksts

Pielikums 2 – Kūdras atradnes un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas

Pielikums 3 – Vēsturiskās kūdras ieguves vietas

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Plānots izmantot Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.41 punktā noteiktajā veidā - rakstiski sniedzot viedokli par attīstības plānošanas dokumentu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Lūdzu sniegt rakstisku viedokli līdz 2017.gada 24.novembrim

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Vides aizsardzības departamenta Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vecākā referente Guna Enģele-Volkova., tālr:67026518, e-pasts: guna.engele-volkova@varam.gov.lv

12.

Izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē datums un VSS-Nr.

30.11.2017 (VSS-1243)

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 01.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/