Drukāt
14.11.2017
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā - MK rīkojuma projekts „Par nekustamā īpašuma Gleznotāja Miervalža Ķemera gatvē 5, Jūrmalā pārdošanu”

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta rīkojums

2.

Dokumenta nosaukums

„Par nekustamā īpašuma Gleznotāja Miervalža Ķemera gatvē 5, Jūrmalā pārdošanu”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Valsts iestādes, valsts kapitālsabiedrības, atvasinātas publiskas personas

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta rīkojuma projekts Par valsts nekustamā īpašuma Gleznotāja Miervalža Ķemera gatvē 5, Jūrmalā pārdošanu sagatavots, lai atļautu valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” pārdot izsolē valsts nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 1300 026 2614  Gleznotāja Miervalža Ķemera gatvē 5, Jūrmalā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk- VARAM) personā. Īpašuma tiešajam lietotājam- Dabas aizsardzības pārvaldei īpašums nav nepieciešams tās funkciju veikšanai.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 3556 m² platībā, sūkņu stacijas un divām palīgēkām. Tas atrodas Ķemeru nacionālā parka neitrālajā zonā un saskaņā ar dabas datu pārvaldības sistēmas “Ozols” informāciju, tajā nav konstatēti īpaši aizsargājami biotopi vai aizsargājamu sugu atradnes vai dzīvotnes. Ķemeru nacionālā parka likums atsavināšanu neaizliedz. Neitrālā zona izveidota, lai veicinātu kūrortu saimniecības attīstību, saglabātu apvidum raksturīgo ainavu un arhitektūru un veicinātu nacionālā parka teritorijas ilgtspējīgu attīstību, kā arī nodrošinātu transporta infrastruktūras objektu uzturēšanu un attīstību.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots iesniegt izsludināšanai VSS – 2017. gada 15.decembrī

7.

Dokumenti

Pielikumā: Ministru kabineta rīkojuma projekts, Ministru kabineta rīkojuma projekta anotācija 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7. punktam, sniedzot iebildumus un priekšlikumus.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Iesniegt rakstiski priekšlikumus 11. punktā minētajai atbildīgajai amatpersonai divu nedēļu laikā no paziņojuma publicēšanas brīža VARAM tīmekļa vietnē.

10.

Cita informācija

nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Mārīte Priede VARAM Nodrošinājuma departamenta Nodrošinājuma  nodaļas vecākais eksperts, 67026915, marite.priede@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 09.04.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/