Drukāt
27.11.2017
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā - Grozījumi likumā „Par zemes dzīlēm”

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi likumā „Par zemes dzīlēm”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Īpašnieki, kuru tiesiskajā valdījumā atrodas zeme; potenciālie investori, kuri varētu būt ieinteresēti zemes dzīļu izpētē/ derīgo izrakteņu ieguvē

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par zemes dzīlēm””  (turpmāk – Likumprojekts) sagatavots, lai izpildītu Ministru kabineta 2016.gada 8.decembra rīkojumu Nr. 752, kas paredz deleģējumu izstrādāt grozījumus normatīvajā regulējumā „Koncepcijā par zemes dzīļu izmantošanas tiesiskā regulējuma pilnveidošanu potenciālo investoru piesaistei” (turpmāk – Koncepcija) ietvertā risinājuma B varianta īstenošanai.

Zemes dzīļu izmantošana (ģeoloģiskā izpēte, derīgo izrakteņu ieguve) Latvijā ir saistīta ar zemes īpašumtiesībām. Jāņem vērā, ka zemes dzīļu uzbūve, resursu un zemes dzīļu derīgo īpašību izplatības robežas nesakrīt ar zemes īpašumu vai administratīvajām robežām. Turklāt derīgā izrakteņa atradne (rūdas ķermenis) var vienlaikus atrasties vairāku īpašnieku īpašumā, tās izstrāde var būt saistīta ar nepieciešamību šķērsot citiem īpašniekiem piederošās zemes. Ieguves vietu nosaka ģeoloģiskie apstākļi un atradnes izvietojuma īpatnības.

Situācijā, kad jebkuri ģeoloģiskie darbi ir tieši atkarīgi no zemes īpašnieka, veikt ģeoloģisko kartēšanu vai citus sistemātiskus ģeoloģiskās izpētes darbus, kas ļautu aptvert visu valsts teritoriju, vai tās būtisku daļu, veikt nav iespējams. Tādēļ, lai veicinātu zemes dzīļu potenciāla izpēti un izmantošanu, nepieciešams attīstīt un pilnveidot tiesiskā regulējuma ietvaru.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 21.12.2017.

7.

Dokumenti

Pielikumā: Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (Anotācija)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Plānots izmantot Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.41 punktā noteiktajā veidā - rakstiski sniedzot viedokli par attīstības plānošanas dokumentu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Lūdzu sniegt rakstisku viedokli līdz 2017.gada 11.decembrim

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Vides aizsardzības departamenta Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vecākā referente Guna Eņģele-Volkova., tālr:67026518, e-pasts: guna.engele-volkova@varam.gov.lv

12.

Izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē datums un VSS-Nr.

14.12.2017 (VSS-1297)

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 04.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/