Drukāt
30.11.2017
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā - MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1032 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi””

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sadzīves atkritumu apsaimniekotāji, poligonu apsaimniekotāji

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis: noteikt kārtību, kādā atkritumu poligonu operatoriem jāveic atkritumu sastāva, svara un tilpuma mērījumi. Noteikumi arī nosaka kritērijus, pēc kuriem nosaka, kad sadzīves atkritumi ir sagatavoti apglabāšanai poligonā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē: 21.12.2017.

Plānots iesniegt Ministru kabinetā: 2018.gada marts.  

7.

Dokumenti

Pielikumā: Ministru kabineta noteikumu projekts un tā anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Plānots izmantot Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.41 punktā noteiktajā veidā - rakstiski sniedzot viedokli par attīstības plānošanas dokumentu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Lūdzu sniegt rakstisku viedokli līdz 2017.gada 14.decembrim

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Vides aizsardzības departamenta Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vecākā referente I.Doniņa, tālr:67026515, e-pasts: ilze.donina@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 27.05.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/