Drukāt
13.12.2017
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā - MK noteikumu ’’Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”” projekts

1.       

Dokumenta veids

Tiesību akts

2.       

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu ’’Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”” projekts (turpmāk – noteikumi).

3.       

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika.

4.       

Dokumenta mērķgrupas

1. Pasūtītāji Publisko iepirkumu likuma izpratnē.

2. Juridiskas un fiziskas personas, kas piedāvā tirgū pakalpojumus, preces un būvdarbus un kas piedalās publiskajos iepirkumos.

5.       

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu mērķis ir vienkāršot piedāvājumu atvēršanu elektroniskajā informācijas sistēmā, publicējot tos pircēja profilā un nosaucot tikai gadījumā, ja sanāksmē klātesošās personas to pieprasa.

 

Noteikumi paredz arī elektroniskajā informācijas sistēmā iesniedzamā elektroniskā dokumenta noformēšanu elektroniski strukturētā veidā.

6.       

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots iesniegt Ministru kabinetā līdz 28.12.2017.

7.       

Dokumenti

Pielikumā – noteikumi.

8.       

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.6.apakšpunktam sniedzot iebildumus un priekšlikumus lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā lēmuma pieņemšanas procesā.

9.       

Pieteikšanās līdzdalībai

Iebildumus un priekšlikumus aicinām sniegt no 13.12.2017. līdz 28.12.2017., nosūtot tos 11.punktā minētajai atbildīgajai amatpersonai uz e-pastu vai izsakot mutiski pa norādīto tālruni.

10.   

Cita informācija

Nav.

11.   

Atbildīgā amatpersona

Ingrīda Igaune, VARAM Elektroniskās pārvaldes departamenta Informācijas sabiedrības politikas nodaļas vecākā konsultante, tālr. 66016780, ingrida.igaune@varam.gov.lv

 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 27.05.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/