Drukāt
28.12.2017
Uzsāks vairāku aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrādi

Nākamajā gadā iecerēts sākt vairāku aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrādi, lai precīzāk noteiktu šo dabas teritoriju atļauto izmantošanu un plānotu aizsargājamo biotopu saglabāšanas pasākumus.

Plānu uzdevums ir saskaņot dabas saglabāšanas, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības, tūrisma infrastruktūras attīstības, atpūtas iespēju sekmēšanas un citas intereses tā, lai tiktu saglabātas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas unikālās dabas un kultūrvēsturiskās vērtības.

Lai to izdarītu pēc iespējas sekmīgāk, būtiska ir vietējo iedzīvotāju iesaiste sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs, kuras iecerēts rīkot sākot ar februāri pašvaldībās, kurās atrodas aizsargājamās dabas  teritorijas.

Dabas aizsardzības plānus iecerēts sagatavot piecām teritorijām, kurām esošo dokumentu darbības termiņš tuvojas beigām – dabas parkiem “Ragakāpa”, “Dvietes paliene”, “Vidzemes akmeņainā jūrmala” un “Vecumu meži”, kā arī aizsargājamo ainavu apvidum “Nīcgales meži”.  Savukārt pirmo reizi dabas aizsardzības plānus izstrādās dabas parkiem “Aiviekstes paliene” un “Silene” un dabas liegumam “Dūņezers” Limbažu novadā. Kā arī ir izsludināts iepirkums dabas aizsardzības plāna izstrādei dabas parkam “Piejūra”.

Patlaban visām šīm teritorijām izmantošana regulēta vispārējos noteikumos par īpaši aizsargājamo teritoriju izmantošanu vai arī esošajiem plāniem tuvojas beigu termiņš. Lai atvieglotu teritoriju uzraudzību, sniegtu priekšlikumus izmaiņām normatīvajos aktos, kas attiecas uz šo teritoriju aizsardzību un apsaimniekošanu, kā arī ieteiktu veicamos apsaimniekošanas pasākumus dabas vērtību saglabāšanai un izvērtētu priekšlikumus teritoriju izmantošanai nākotnē, nepieciešami jauni dabas aizsardzības plāni.

Šāda plānošanas dokumenta izstrāde nenozīmē kādu jaunu aizsargājamu teritoriju veidošanu, bet tas palīdz valsts iestādēm un arī privātīpašniekiem precīzāk apzināt, kā esošā apsaimniekošana ietekmē dabas vērtības un to aizsardzības stāvokli, kā arī dod iespēju zemes īpašniekiem uzzināt kāpēc šāda aizsargājama dabas teritorija ir izveidota un iesaistīties tās apsaimniekošanas plānošanā.

Dabas aizsardzības plānu izstrādi finansēs Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā”, jeb “dabas skaitīšanas” ietvaros. Savukārt dabas aizsardzības plāns dabas parkam “Piejūra” top projekta “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” (turpmāk - LIFE CoHaBit) ietvaros.


Informāciju sagatavoja:
Maija Rēna
Dabas aizsardzības pārvaldes
Komunikācijas speciāliste
maija.rena@daba.gov.lv
Tālr.: 29272365

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 23.01.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/