Drukāt
22.01.2018
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā - MK "Noteikumi par zaudējumiem, kas rodas, nodrošinot piekļuvi publiskajiem ūdeņiem un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, zaudējumu atlīdzības veidu, apmēru, aprēķināšanas un samaksas kārtību"

1.       

Dokumenta veids

Tiesību akts

2.       

Dokumenta nosaukums

Noteikumi par zaudējumiem, kas rodas, nodrošinot piekļuvi publiskajiem ūdeņiem un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, zaudējumu atlīdzības veidu, apmēru, aprēķināšanas un samaksas kārtību

3.       

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika

4.       

Dokumenta mērķgrupas

Pašvaldības, nekustamā īpašuma īpašnieki, kuru īpašumiem noteikti aprobežojumi, kā arī iedzīvotāji, kuri izmantos izveidotos ceļus, lai piekļūtu publiskajiem ūdeņiem, dabas apskates objektiem un jūras piekrastei.

5.       

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts paredz zaudējumu atlīdzināšanas iespēju un kārtību nekustamā īpašuma īpašniekiem, ja viņu īpašumam noteikts aprobežojums, paredzot nodrošināt piekļuvi publiskajiem ūdeņiem un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Vienlaikus noteikumu projektā regulētas iesaistīto pušu attiecības piekļuves ceļa ierīkošanā un uzturēšanā.

6.       

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2018.gada 15.februārī.

7.       

Dokumenti

Pielikumā – Ministru kabineta noteikumu projekts un tā anotācija.

8.       

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.punktam sniedzot ministrijā rakstisku viedokli līdz 2018.gada 6.februārim.

9.       

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūdzu nosūtīt uz e-pastu inga.tapina@varam.gov.lv

10.   

Cita informācija

Nav

11.   

Atbildīgā amatpersona

Inga Tapiņa, VARAM Telpiskās plānošanas departamenta Zemes politikas nodaļas vecākā eksperte, tālr.67026519, inga.tapina@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 13.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/