Drukāt
26.02.2018
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā - MK rīkojuma projekts “Par atmežošanu nekustamā īpašuma “Atpūtas vieta Pūrciemā” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8882 003 0146 un nekustamā īpašuma “Valsts mežs Melnsils” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8882 003 0058, Rojas novadā””

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts.

2.

Dokumenta nosaukums

Par atmežošanu nekustamā īpašuma “Atpūtas vieta Pūrciemā” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8882 003 0146 un nekustamā īpašuma “Valsts mežs Melnsils” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8882 003 0058, Rojas novadā

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Rojas novada pašvaldība, operatīvo transportlīdzekļu dienesti, sabiedrība kopumā (nodrošināta kvalitatīva piekļuve pludmalei operatīvajam transportam – savlaicīga cilvēku glābšana, ugunsgrēku dzēšana un avārijas seku likvidēšana utt.)

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotais rīkojuma projekts “Par atmežošanu nekustamā īpašuma “Atpūtas vieta Pūrciemā” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8882 003 0146 un nekustamā īpašuma “Valsts mežs Melnsils” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8882 003 0058, Rojas novadā” paredz atļaut Rojas novada pašvaldībai atmežot meža zemi 0,7649 ha kopplatībā (krasta kāpu aizsargjoslā – 0,453 ha) piebraukšanas ceļa pie jūras un apgriešanās laukuma izbūvei operatīvā transporta vajadzībām esoša meža ceļa vietā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē: 2018.gada martā.

7.

Dokumenti

Pielikumā: rīkojuma projekts un anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.41. punktā noteiktajā veidā - rakstiski sniedzot viedokli par rīkojuma projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2018. gada 12. martam, nosūtot tos 11. punktā minētajai atbildīgajai amatpersonai uz e-pastu.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Diāna Saulīte, Dabas aizsardzības departamenta vecākā referente, tālr.: 67026587, e-pasts: diana.saulite@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 02.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/