Drukāt
07.03.2018
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā - Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Valsts un pašvaldību institūcijas, kā arī ikviens valsts iedzīvotājs.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekta mērķis ir pilnveidot tiesisko regulējumu, lai varētu nošķirt troksni, kas traucē sabiedrisko kārtību no vides trokšņa, kā piesārņojuma, kas reglamentējams ar Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumiem Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (turpmāk- MK noteikumi Nr. 16), ņemot vērā dažādos trokšņa izcelsmes avotus un raksturus. Līdz ar to likumprojekts novērsīs pretrunu, ka vides trokšņa normatīvais regulējums pašlaik ir ievietots LAPK Trīspadsmitajā nodaļā “Administratīvie pārkāpumi, kas apdraud sabiedrisko kārtību”, nevis LAPK Septītajā nodaļā “Administratīvie pārkāpumi vides, vēstures un kultūras pieminekļu aizsardzībā”. Vienlaikus likumprojekts dos pilnvarojumu pašvaldībām vērsties pret sabiedriskās kārtības pārkāpumiem, kas ir saistīti ar trokšņošanu, bet neiekļaujas MK noteikumu Nr. 16 esošajā tvērumā.

Ņemot vērā Latvijas Republikas Satversmes 105. panta normu, ka īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu, ir secināms, ka nepieciešams izstrādāt normatīvo regulējumu likuma līmenī, lai nodrošinātu ikviena cilvēka tiesības dzīvot labvēlīgā un veselībai nekaitīgā vidē.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē ne ātrāk kā pēc divām nedēļām no publicēšanas brīža.

7.

Dokumenti

Pielikumā: Likumprojekts „ Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (VARAMlik_070318_LAPK.docx) un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (VARAManot_070318_LAPK.docx).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2018. gada 21. martam atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjiem lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Pašvaldību departamenta Pašvaldību attīstības nodaļas vecākās ekspertes Līgas Zvilnas-Karlsones e-pasta adresi: liga.zvilna-karlsone@varam.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Pašvaldību attīstības nodaļas vadītāja Dzintra Muzikante, tālr. 67026930, e-pasts: dzintra.muzikante@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 08.04.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/