Drukāt
19.03.2018
INTERREG EUROPE programmas Uzraudzības komiteja 3. projektu konkursā atlasa 12 projektus ar Latvijas partneru dalību

2018.gada 13.-14.martā Sofijā, Bulgārijā starpreģionu sadarbības programmas INTERREG EUROPE 2014.-2020.gadam (turpmāk – programma) Uzraudzības komiteja atlasīja 54 projektus finansējuma piešķiršanai 3.projektu konkursā, tai skaitā 12 projektus ar Latvijas partneru dalību.

Projekti tiks finansēti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem, Norvēģijas nacionālā finansējuma un Šveices nacionālā finansējuma reģionālās attīstības politiku un programmu sekmēšanai, galvenokārt darbības programmās “Investīcijas izaugsmē un nodarbinātībā” un Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa programmās.

Politiku apguve, pieredzes apmaiņa un labās prakses integrācija reģionālās attīstības politikās un programmās tiks veikta tādās jomās kā pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas, mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja, ekonomika ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, apkārtējā vide un efektīva resursu izmantošana.

Informācija par apstiprinātajiem projektiem ar Latvijas partneru dalību:

 

1.Prioritāte “Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas”

Buy+I

Ekonomikas ministrija

 

Valsts iestāžu kā inovāciju pieprasītāju ar publisko iepirkumu palīdzību lomas veicināšana.

 

INNOVASPA 4 HEALTH

Baltijas jūras reģiona klasteru eksperti, biedrība

 

Inovatīvi veselības risinājumi SPA reģionos.

iWATERMAP

Rīgas Tehniskā universitāte

Ūdens tehnoloģiju inovāciju ceļveži.

Izglītības un zinātnes ministrija

 

2.Prioritāte “Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja”

E-COOL

Zemgales plānošanas reģions

 

Jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes veicināšana, attīstot kompetences, mācību metodes un uzņēmējdarbības vidi.

3.Prioritāte “Ekonomika ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni”

DESTI-SMART

Latvijas Zaļo ceļu asociācija, biedrība

 

Efektīva, ilgtspējīga tūrisma nodrošināšana ar transporta inovācijām ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni: ilgtspējīga mobilitāte, pieejamība un atbildīga ceļošana.

 

e-MOPOLI

Zemgales plānošanas reģions

 

Elektro mobilitāte kā virzītājs, lai atbalstītu politikas instrumentus ilgtspējīgai mobilitātei.

 

FIRESPOL

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

 

Finanšu instrumenti atjaunojamās enerģijas investīcijām.

4.Prioritāte “Apkārtējā vide un efektīva resursu izmantošana”

UrbanLinks 2 Landscape

Kuldīgas novada pašvaldība

 

 

Pilsētvides ainavu resursu apgūšana ilgtspējīgai izaugsmei, iekļaujot jaunus zemes izmantošanas veidus un ekosistēmu pakalpojumus.

 

CHERISH

Rīgas plānošanas reģions

 

Radīt iespējas reģionālajai izaugsmei, veicinot Eiropas Zivsaimniecības kopienu kultūras mantojumu.

 

INVALIS

Zemgales plānošanas reģions

 

Eiropas bioloģiskās daudzveidības aizsardzība no invazīvām sevšzemju sugām.

 

Cult-CreaTE

Vidzemes Tūrisma asociācija

 

Kultūras un radošo nozaru ieguldījums Eiropas kultūras un radošajā tūrismā.

 

AQUARES

Baltijas krasti, biedrība

 

Ūdens atkārtotas izmantošanas politikas sekmēšana resursu ziņā efektīviem Eiropas reģioniem.

 

Viens no Latvijas partneriem – Vidzemes Tūrisma asociācija uzņēmies Vadošā partnera lomu, pārējie Latvijas partneri iesaistījušies kā projektu partneri.

Precīzs Latvijas projektu partneriem piešķirtais ERAF finansējums būs zināms pēc Uzraudzības komitejas uzlikto nosacījumu izpildes un finansēšanas līgumu noslēgšanas ar programmas Vadošo iestādi.

Tāpat Uzraudzības komiteja vienojās, ka nākamais - ceturtais projektu konkurss tiks izsludināts no 2018.gada 7.maija līdz 2018.gada 22.jūnijam. Informācija par gaidāmo projektu konkursu tiks publicēta drīzumā programmas tīmekļa vietnē: https://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/.

Uzraudzības komiteja ir lēmuma pieņēmēja institūcija attiecībā uz programmas ieviešanas jautājumiem, tai skaitā programmas dokumentiem, projektu konkursu nosacījumiem un projektu atlasi finansējuma piešķiršanai. Latviju programmas Uzraudzības komitejā pārstāv Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu Nacionālā atbildīgā iestāde.

 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 26.05.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/