Drukāt
Projekts "Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma"
(Nr. 2.2.1.1/17/I/015)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) kā sadarbības partneris piedalās Valsts reģionālās attīstības aģentūras (turpmāk – VRAA) projekta “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma”, Nr. 2.2.1.1/17/I/015 (turpmāk – Projekts), īstenošanā. Projektā ir vēl viens sadarbības partneris – Ventspils pilsētas dome.

 

Par Projektu

Projekts turpina VARAM projekta “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” uzsāktās aktivitātes un ir cieši saistīts ar VRAA Eiropas Reģionālās attīstības fonda informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektu “Vienotā datu telpa”.

Projekta virsmērķis ir uzlabot pakalpojumu daudzkanālu pieejamību, sniegšanas efektivitāti, lietojamību un samazināt administratīvo slogu, attīstot Drošas elektroniskās piegādes platformu un ieviešot Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformu.

Projekta ietvaros tā mērķu sasniegšanai plānota šādu galveno darbību īstenošana:

1.    Projekta vadība;

2.    Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformas izstrāde un ieviešana;

3.    Saistīto informācijas sistēmu pielāgošana un integrācija ar Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformu;

4.    Drošas elektroniskās piegādes platformas 2. kārtas izstrāde un ieviešana;

5.    Sabiedrības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespēju izmantošanas veicināšana;

6.    Publicitātes nodrošināšana;

7.    Projekta pamatojošo dokumentu izstrāde.

Kopējās Projekta īstenošanas izmaksas ir 4 500 000,00 euro, no kuriem 3 825 000,00 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

Projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši no vienošanās par Projekta īstenošanu noslēgšanas brīža – 2017.gada 21.novembra.

 

VARAM dalība Projekta īstenošanā

VARAM piedalās Projektā ar šādām aktivitātēm:

1.    Līdzdarbojas Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformas izstrādē (turpmāk – PSPP), piedaloties platformas projektējuma un specifikācijas izstrādē, nodevumu izvērtēšanā un programmatūras testēšanā;

2.    Līdzdarbojas Drošas elektroniskās piegādes platformas (turpmāk – DEPP) 2.kārtas izstrādē, piedaloties platformas projektējuma un specifikācijas izstrādē, darba grupās, nodevumu izvērtēšanā un programmatūras testēšanā;

3.    Nodrošina PSPP un DEPP 2.kārtas autoruzraudzību un iekļaušanos kopējā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūrā, kā arī nodrošina platformu darbināšanai nepieciešamo normatīvo aktu bāzi;

4.    Pilnā apjomā īsteno darbību “Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšana”.

 

Kontaktinformācija:

VARAM Publisko pakalpojumu departamenta Projektu vadības nodaļas vadītāja Diāna Andžāne (67026935, diana.andzane@varam.gov.lv)

VRAA Informācijas sistēmu attīstības departamenta Pārvaldības nodaļas projektu vadītāja Laura Ceple (66164674, laura.ceple@vraa.gov.lv)

 

Publicēts: 29.03.2018.
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 18.02.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/e_parv/pakalpojumu_sniegsanas_un_parvaldibas_platforma/