Drukāt
03.05.2018
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā - MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumos Nr. 1294 “Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm””

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumos Nr.1294 „Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecas uz videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekotājiem, kuru līgumpartneriem piemēro atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas par elektriskajām un elektroniskajām iekārtām.

Valsts vides dienests uz šo brīdi ir noslēdzis līgumus ar četriem apsaimniekotājiem.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un salīdzināmu datu iegūšanu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu 2018. gadā, noteikumu projekts paredz:

1) noteikt, ka ražotāju atbildības sistēmas uzņēmumi (apsaimniekotāji un nodokļa maksātāji, kas izveidoja un piemēro atkritumu apsaimniekošanas sistēmu) datus par pilnu 2018. gadu sniedz atbilstoši elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām un noteiktajiem sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un reģenerācijas mērķiem, kas ir spēkā līdz 2018. gada 30. jūnijam;

2) precizēt kritēriju liela izmēra elektriskajām un elektroniskajām iekārtām, nosakot, ka vismaz viens ārējais izmērs pārsniedz 50 cm.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots izsludināt 2018. gada 24. maija Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Pielikumā datnes: VARAMnot_020518_drnVKP; VARAManot_020518_drnVKP.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2018. gada 18. maijam, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi tatjana.alekse@varam.gov.lv. Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tatjana Alekse, tālr.67026479, e-pasts: tatjana.alekse@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 01.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/