Drukāt
27.04.2018
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā - MK noteikumu projekts "Noteikumi par transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju un sešvērtīgā hroma savienojumus"

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Noteikumi par transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju un sešvērtīgā hroma savienojumus

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Komersanti, kuri izgatavo transportlīdzekļus, to materiālus un sastāvdaļas. 

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts izstrādāts, lai pārņemtu Eiropas Komisijas 2017.gada 15.novembra Direktīvas (ES) 2017/2096, ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots izsludināt 2018. gada 17. maija Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Pielikumā datnes: VARAMNot_270418_MKTLsast; VARAMNotP_270418_MKTLsast; VARAMAnot_270418_MKTLsast.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2018. gada 11. maijam, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi undine.suba@varam.gov.lv. Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Undīne Šūba, tālr.67026569, e-pats: undine.suba@varam.gov.lv

 

 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 02.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/