Drukāt
07.05.2018
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā - MK noteikumu projekts „ Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumos Nr.388 “Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība””

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „ Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumos Nr.388 “Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

-1258 elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāji, kuri ir noslēguši līgumus ar videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekotājiem;

-4 videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekotāji, kam ir tiesības saviem līgumpartneriem piešķirt atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

1) Atbilstoši MK noteikumu Nr.388 2.pielikumam no 2018.gada 1.jūlija stājas spēkā elektrisko un elektronisko iekārtu (turpmāk – iekārtu) jauns iedalījums (bija 10 kategorijas, būs 6 un savādāk definētas kategorijas), kā arī  mainās atkritumu sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un reģenerācijas mērķi (MK noteikumu Nr.388 4.pielikuma III daļa) atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 4.jūlija Direktīvai 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (turpmāk – direktīva 2012/19/ES) un Dabas resursu nodokļa likumam.Dati par tirgū laisto, savākto, atkārtotai izmantošanai sagatavoto, pārstrādāto un reģenerēto atkritumu apjomu tiek izmantoti, lai noteiktu, vai iekārtu ražotāji un iekārtu apsaimniekotāji ir izpildījuši iekārtu atkritumu savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un reģenerācijas mērķus atbilstoši MK noteikumiem Nr.388 un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1294 “Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm”. Iekārtu kategoriju maiņa kalendārā gada vidū padara minēto datu salīdzināšanu neiespējamu.

2) Direktīvas 2012/19/ES III pielikuma 4.punkts ir nepareizi pārtulkots latviešu valodā, nosakot, ka liela izmēra iekārtām visi ārējie izmēri pārsniedz 50 cm. Minētās kļūdas rezultātā rodas problēmas ar minētās tiesību normas piemērošanu, tā kā minētais regulējums šobrīd attiecas tikai uz iekārtām, kuru visi ārējie izmēri pārsniedz 50 cm, savukārt Direktīvas 2012/19/ES III pielikuma 5.punkts attiecas uz iekārtām, kur neviens ārējais izmērs nepārsniedz 50 cm, savukārt normatīvie akti neparedz regulējumu attiecībā uz iekārtām, kuru vismaz viens izmērs pārsniedz 50 cm.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē: 24.05.2018.

Plānots iesniegt Ministru kabinetā: 2018.gada jūnijs.  

7.

Dokumenti

Pielikumā: Ministru kabineta noteikumu projekts un tā anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Plānots izmantot Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.41 punktā noteiktajā veidā - rakstiski sniedzot viedokli par attīstības plānošanas dokumentu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Lūdzu sniegt rakstisku viedokli līdz 2018.gada 18.maijam

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Vides aizsardzības departamenta Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vecākā referente I.Doniņa, tālr:67026515, e-pasts: ilze.donina@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 10.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/